?o nhi?t ?? trán v?i nhi?t k? microlife
Model: FR1DZ1
Hăng s?n xu?t: Microlife
Xu?t x? hăng: Switzerland
N?i s?n xu?t: Th?y S?
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Giá bán: 720.000 vn?
B?o hành: 24 tháng

Nhi?t k? ?i?n t? Microlife FR1DZ1 ?o trán s? d?ng tia h?ng ngo?i, tích h?p sensor c?m bi?n nhi?t v?i ?? nh?y tuy?t ??i, không c?n ti?p xúc v?i v?t c?n ?o nhi?t ??, ch? c?n ?? nhi?t k? cách v?t c?n ?o nhi?t ?? m?t kho?ng nh?t ??nh, b?m nút ?o, sau 1s có tín hi?u báo, ta ???c k?t qu? ?o nhi?t ?? chính
Nhi?t k? ?i?n t? Microlife FR1DZ1 là nhi?t k? all in one ?o ???c nhi?t ?? c?a t?t c? m?i v?t có nhi?t ?? t? 0 ÷ 1000C
Tính n?ng chuyên d?ng c?a Nhi?t k? ?i?n t? : Dùng trong ngành y, dùng trong gia ?́nh, ?o nhi?t ?? nhanh, chính xác
R?t d? s? d?ng, thao tác ??n gi?n
Pin d? ki?m, tích ki?m pin
Cho k?t qu? chính xác trong ṿng 1 giây.
?u ?i?m c?a nhi?t k? ?i?n t? Microlife FR1DZ1
- ?o nhi?t ?? không c?n ti?p xúc
- An toàn khi s? d?ng cho nhi?u ng??i, không ch?m vào c? th?, tránh b?nh truy?n nhi?m
- Công ngh? h?ng ngo?i, tích h?p sensor c?m bi?n v?i ?? nh?y cao
- Màn h́nh sáng d?u ( d? ??c,màn h́nh màu xanh lá)
- ?a ch?c n?ng s? d?ng (cho ng??i và ?? v?t
- Theo dơi ánh sáng phát ra, ?i?u ch?nh khu v?c ?o
- C?nh báo s?t (màn h́nh màu ?? và có ti?ng beep ng?n n?u s?t)
- B? nh? lên t?i 30 k?t qu? ?o.
- Kho?ng nhi?t ?? có th? ?o : t? 0 ÷ 1000C.
- Có hai ch? ?? ?o : ?o theo ?? C và ?o theo ?? F
Thông tin chi ti?t s?n ph?m nhi?t k? ?i?n t? Microlife FR1DZ1 : http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=281&Cat=50

====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 26/09/2012