Máy ?u?i mu?i hi?u qu? b?ng dung d?ch an ṭan

Hàng nh?t ??t tiêu chu?n CE (??t tiêu chu?n ch?t l??ng c?a liên minh Châu Âu).
?u di?m c?a máy ?u?i mu?i:
- Công ngh? tiên ti?n, tuy?t ??i hi?u qu?
- Dung d?ch thu?c mu?i tri?t xu?t t? thiên nhiên, không ??c, không gây h?i cho ng??i dùng ??c bi?t là tr? nh?.
- Máy thi?t k? hi?n ??i
- Thao tác và v?n hành ??n gi?n
- Cho hi?u qu? ngay trong ngày dùng ??u tiên

??c tính c?a máy ?u?i mu?i:
- Thân máy chính
- Dung d?ch thu?c ?u?i mu?i (hoàn toàn tri?t xu?t t? th?o m?c), tuy?t ??i an toàn
- H??ng d?n s? d?ng ti?ng Anh, ti?ng Nh?t
R?t ??n gi?n sau khi l?p l? dung d?ch ch? c?n c?m ?i?n, t?t c? b?n mu?i c?ng ??u ??u kh?n gói ra kh?i nhà b?n h?t

B?o hành: 12 tháng
Thông tin chi ti?t s?n ph?m: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=151&Cat=28
L?y s? l??ng nhi?u vui ḷng liên h? ?? có giá ?u ?ăi
Chuyên cung c?p thi?t b? y t? gia ?́nh nh?p kh?u t? Châu Âu : Máy ?o ???ng huy?t , huy?t áp các lo?i , thi?t b? ch?m sóc s?c kh?e , thi?t b? làm ??p...

====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 25/09/2012