Máy ?o huy?t áp Lanaform ti?n l?i
Model: 3000A
Hăng s?n xu?t: Lanaform
Xu?t x? hăng: Belgium
N?i s?n xu?t: B?
??t tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 24 tháng

Máy ?o huy?t áp b?p tay Lanaform 3000A ???c các nhà khoa h?c hàng ??u v? phát tri?n thi?t b? y t? cá nhân c?a V??ng Qu?c B? nghiên c?u và phát tri?n, v?i m?c ?ích h? tr? ng??i dân t? theo dơi và ki?m soát b?nh huy?t áp, v?i ?? chính xác cao, an toàn và d? s? d?ng, Hi?n nay v?i s? ??ng ư c?a Hăng Lanaform và ???c s? cho phép c?a B? Y t? n??c Vi?t Nam thi?t b? ?ă ???c Công Ty TBYT H??ng Vi?t phân ph?i chính th?c t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
??c tính máy ?o huy?t áp :
Thi?t b? ?o tr?ng thái huy?t áp trong c? th? ng?i l?n v?i ?? chính xác cao, ?o huy?t áp ??ng m?nh, thao tác ??n gi?n, nh? nh?, ti?n l?i, t? ?o huy?t ap m?i lúc m?i n?i. Máy có b? nh? l?n dành cho 1 ng??i l?u ???c 60 k?t qu? ti?n l?i cho vi?c ki?m tra huy?t áp trong th?i gian dài,.
M?t s? ??c tính n?i b?t c?a máy ?o huy?t áp.
- V?i công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, s?n ph?m ???c trang b? nh?ng sensor c?m bi?n v?i ?? chính xác tuy?t ??i, b? vi s? lư v?i công ngh? t?i tân, t?o ra s?n ph?m Lanaform 3000A hoàn h?o, cho k?t qu? ?o huy?t áp chính xác nh? ?o v?i huy?t áp th?y ngân truy?n th?ng.( dùng ???c cho b?nh nhân máu nhi?m m?, x? v?a ??ng m?ch).
- V? trí ?o huy?t áp: b?p tay
- ?o huy?t áp t?i ?a (tâm thu), ?o huy?t áp t?i thi?u (tâm tr??ng)
- ?o nh?p tim
- C?nh báo nh?p tim b?t th??ng
- T? ??ng b?m khí ??y ṿng bít
- Cho k?t qu? sau 10s v?i nh?ng l?n th? ?úng quy tŕnh thành công.
- Màn h́nh hi?n th? c?c l?n (big size) , c? ch? l?n, rơ ràng
- C?nh báo huy?t áp b?t th??ng theo v?ch m?u.
- Pin AAA 4x1.5v dung l??ng cao
- S? l?n ?o 300 l?n (tích ki?m n?ng l??ng theo tiêu chu?n Châu Âu)
- Có tín hi?u báo khi c?n thay pin.
B? s?n ph?m máy ?o huy?t áp bao g?m:
- Thân máy chính
- Ṿng bis ti?u chu?n theo máy
- Túi ??ng máy chuyên d?ng b?ng v?i
- Sách h??ng d?n s? d?ng 5 ngôn ngh? (??c, Anh, Nga..)
- H??ng d?n s? d?ng ti?ng Vi?t
- V? h?p tiêu chu?n.
- Pin ?i kèm theo máy.
Chi ti?t s?n ph?m: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=483&Cat=48
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 24/09/2012