Máy ?o huy?t áp, nh?p tim Omron chính xác nh?t

Model: HEA-7203
Hăng s?n xu?t: Omron
Xu?t x? hăng: Japan
N?i s?n xu?t: Nh?t B?n
??t tiêu chu?n: CE/ FDA / ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.100.000 VN?
Máy ?o huy?t áp b?p tay HEM-7203 là máy ?o huy?t áp t? ??ng hoàn toàn, ho?t ??ng v?i nguyên t?c ?o dao ??ng. Máy ?o huy?t áp và nh?p tim ??n gi?n và nhanh chóng.

Thông tin máy ?o huy?t áp :
Máy s? d?ng công ngh? Intellisense tiên ti?n cho s? b?m h?i tho?i mái mà không c?n ph?i cài ??t tr??c m?c áp su?t ho?c ph?i b?m h?i l?i. Máy ?o huy?t áp HEM-7203 ti?n l?i trong vi?c s? d?ng trong gia ?́nh
Tính n?ng n?i b?t máy ?o huy?t áp:
Công ngh? Intellisense, t? ??ng hoàn toàn.
C?t báo m?c k?t qu? huy?t áp.
B? nh? l?u 30 k?t qu? ?o cùng th?i gian ?o.
Hi?n th? k?t qu? trung b́nh c?a 3 l?n ?o cu?i trong ṿng 10 phút cu?i.
Tu?i th? c?a pin cao, t?i 1.500 l?n ?o v?i 4 pin Alkaline AA m?i.
Thông s? k? thu?t máy ?o huy?t áp:
Ph??ng pháp ?o: ?o dao ??ng.
Gi?i h?n ?o:
Huy?t áp: 0 t?i 299 mm Hg
Nh?p tim: 40 t?i 180 nh?p/phút.
?? chính xác:
Huy?t áp: ±3 mm Hg. ho?c 2% k?t qu? ?o
Nh?p tim: ±5%.
T? ??ng b?m và x? khí.
Pin: 4 pin AA.(ho?c b? ??i ?iên AC (mua thêm))
Kích c? ṿng bít: C? trung b́nh cho chu vi b?p tay 22 t?i 32 cm
Tr?ng l??ng ṿng bít: 120g
Ph? ki?n kèm theo:
Túi ??ng.
H??ng d?n s? d?ng.
Pin.
Thông tin s?n ph?m: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=333&Cat=48

==== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088====
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 24/09/2012