Máy ?i?n châm SEM 40 ?i?u tr? các c?n ?au
Model: SEM40
Hăng s?n xu?t: Sanitas
Xu?t x? hăng: CHLB ??c
N?i s?n xu?t: Germany
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.850.000 VN?

??c tính s?n ph?m máy ?i?n châm :
Sanitas SEM 40 Ph??ng pháp tr? b?nh không dùng thu?c, thi?t b? ???c tích h?p công ngh? m?i nh?t trên th? gi?i, tr? b?nh b?ng xung ?i?n vuông..
- Kích thích th?n kinh (TENS), X??ng b?ng xung ?i?n, có tác d?ng tr? ?au các ch?ng b?nh nh? gai c?t s?ng, vôi hóa c?t s?ng, ??a ?êm, ?au x??ng?
- Kích thích c? b?p b?ng xung ?i?n (EMS), làm tan c?n ?au c?, ??c bi?t tr? cac ch?ng b?nh nh? trúng gió không ngoái ???c c?, các t?n th??ng c? do va ch?m (không dùng cho v?t th??ng h?) khi ch?i th? thao, va ??p..
- Tác d?ng massage: t?o c?m giác th? thái, làm cho các b?p th?t tr? l?i tr?ng thái m?m m?i, d?o dai, gi?m strees..
Máy ?i?n châm bao g?m:
- Thân máy
- 4 mi?ng dán ?i kèm (4 ?i?n c?c)
- Dây d?n k?t n?i
- ?ai cài di ??ng
- 3 pin AAA
- Catalo h??ng d?n ti?ng ??c, Anh.
- H??ng d?n ti?ng Vi?t.
B?o hành: 24 tháng
Thông tin chi ti?t s?n ph?m: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=156&Cat=12
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088=======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 22/09/2012