B?n ngâm chân Beurer cho b?n gi?c ng? an lành
Model: FB 25
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: CHLB ??c
N?i s?n xu?t: Germany
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.500.000 VN?

V?i công ngh? massage th?y l?c, b?t khí, n??c ?m, rung, v?i thi?t k? b? tác ??ng t?ng h?p ??n các huy?t ??o trên bàn chân, t?o hi?u qu? t?t nh?t cho ng??i dùng.
??c tính s?n ph?m b?n massage chân:
B?n có 3 ch??ng tŕnh m?c ??nh r?t thích h?p v?i ng??i s? d?ng Vi?t Nam.
¬+Massage s?i, th?y l?c v?i tác d?ng c?a ḍng khí và ḍng n??c tác d?ng r?t t?t ??n các huy?t ??o ḷng bàn chân
+Massage v?i nhi?t, Nhi?t ?? n??c ?m làm cho h? th?ng mao m?ch t?ng c??ng kh? n?ng trao ??i ch?t, t?ng kh? n?ng th?i ??c cho các mô c? và t? bào
+Massage Rung v?i tác ??ng t?ng h?p c?a n??c ?m và ch? ?? rung làm gi?m stress cho các bó c?, tác d?ng ph?c h?i, nâng cao tính b?n c?a c?.
B?n massage chân Beurer FB25 k?t h?p tinh hoa massage truy?n th?ng và hi?n ??i, Máy có tác d?ng mát xa các huy?t ??o ? gan bàn chân, nh? h? th?ng th?y l?c, th?i ??c t? qua chân nh? n??c ?m, gi?m m?t m?i cho c?, t?ng tính ?àn h?i cho c?, nh? v?y Beurer FB25 r?t t?t cho s?c kho? ??c bi?t là v?i ng??i cao tu?i. Tuy?t ??i an toàn khi s? d?ng
- Tác d?ng: tr? phong th?p, giúp c? th? bài ti?t ch?t ??c
- Thúc ??y ṿng tu?n hoàn máu, l?u thông khí huy?t
- ??y m?nh quá tŕnh tái t?o t? bào, t?o c?m giác h?ng ph?n, xua tan m?t m?i
- Th? giăn các c? b?p b? m?i, t?o gi?c ng? sâu, anh lành
Chi ti?t s?n ph?m b?n massage chân xem t?i:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=204&Cat=13
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 21/09/2012