Máy ki?m tra ???ng huy?t ??n gi?n, không ?au

Thông tin chung v? máy ?o ???ng huy?t :
Máy ?o ???ng huy?t Beurer GL 40 s? d?ng công ngh? plasma ??t tiêu chu?n châu âu cho k?t qu? ?o chính xác sau 5 giây. ??c bi?t máy không c?n cài ??t code nên r?t thu?n ti?n cho ng??i s? d?ng. Máy thi?t k? nh? g?n, màu s?c trang nhă, màn h́nh r?ng, t? ??ng t?t sau 2 phút không s? d?ng. B? nh? 480 k?t qu? cho cùng ngày gi? ?o. ?i?u ki?n b?o qu?n phù h?p v?i th?i ti?t t?i Vi?t Nam.
L?i ích khi s? d?ng máy ?o ???ng huy?t :
- Thi?t k? thân thi?n v?i ng??i s? d?ng, cài ??t d? dàng.
- K?t qu? chính xác tuy?t ??i, g?n ?úng v?i k?t qu? trong pḥng thí nghi?m
- Ti?n l?i khi s? d?ng, v́ máy không c?n cài code.
- Ti?t ki?m pin, pin dùng ???c h?n 1000 l?n ?o
- Que th? d? mua, có bán t?i s? 4 Tôn ??c Th?ng
- ???c h??ng ch? ?? b?o hành 5 n?m 1 ??i 1.
Ph? ki?n ?i kèm máy ?o ???ng huy?t
01 Bao máy chính hăng, 01 bút l?y máu không ?au c?a Beurer, 01 l? 10 que th?, 01 túi kim l?y máu không ?au. 02 Pin ?i kèm theo máy, 01 sách h??ng d?n s? d?ng ti?ng vi?t và ti?ng ??c. Th? b?o hành chính hăng.
Thông s? k? thu?t máy ?o ???ng huy?t
Kích c?: 47 x 85 x 14mm
Kh?i l??ng: 43g (c? pin)
?i?n ngu?n: 2 pin 3 V CR2032
Tu?i th? pin: h?n 1000 l?n ?o
B? nh?: 480 k?t qu? cùng ngày gi? ?o
B?o qu?n và v?n chuy?n: Nhi?t ?? 2 ?? ??n 30 ?? C. ?? ?m 10-85%
Ho?t ??ng: Nhi?t ?? 10 ?? ??n 30 ?? C. ?? ?m d??i 90%
??n v? ?o: mmol/L D?i ?o: 1,1-35mmol.L (20-630mg/dL
L??ng máu c?n l?y 0,6 microlit
Th?i gian ?o: 05 giây.
H??ng d?n s? d?ng
Giá bán: 1.400.000 VN?
B?o hành: 60 tháng
Chi ti?t s?n ph?m xem t?i : http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...t&ID=238&Cat=7
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 21/09/2012