Máy ?o hemoglobin và ???ng huy?t

Model: ET-321
Hăng s?n xu?t: Kernel
??n vi? ?o: Taiwan
N?i s?n xu?t: ?ài Loan
Tiêu chuâ?n: CE, FDA, ISO..
Ba?o ha?nh: 36 tha?ng
Giá bán: 3.850.000 VN?

V?i công ngh? tiên ti?n hàng ??u trên th? gi?i, S?n ph?m Kernel Multi Check ET- 321 tr?i qua r?t nhi?u ki?m nghi?m lâm sàng, và ???c ?ánh giá là s?n ph?m có tính chính xác t?i 98%, s?n ph?m ??t ???c t?t c? các tiêu chu?n kh?t khe nh?t th? gi?i, nh? tiêu chu?n ch?t l??ng c?a liên minh Châu Âu CE, tiêu chu?n ch?t l??ng c?a hi?p h?i Y ? D??c Hoa K? FDA, tiêu chu?n qu?n lư s?n xu?t, ch?t l??ng ISO 13485...
Tính n?ng máy ?o huy?t s?c t? ET-321
Thi?t b? là s? k?t h?p các công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, v?i ?? chính xác cao, tuy?t ??i an toàn cho ng??i s? d?ng, cho k?t qu? nhanh, l??ng máu dùng ?? th? ít, máy có hai ??n v? ?o là mg/dl và mml/l.
- D?i ?o c?a máy ??i v?i ???ng Glucose: 20 - 600mg/dL (1,1 - 33.3mmol / L)
- D?i ?o c?a máy ??i v?i Cholesterol l?n, ?? chính xác tuy?t ??i. th??i gian ?o 150s
- Da?i ?o cu?a ma?y ?ô?i v??i Hemoglobin 5-25.6g/dL (3.1-15.9mmol/L). ??n v? ?o g/dL, g/L, mmol/L, th??i gian ?o 6s
- Memory Capacity: B? nh? l?u ???c 100 k?t qu? cùng ngày, gi? ?o
- L??ng máu ?? ?o r?t ít ch? v?i 4 ?L.
- Nhi?t ?? ho?t ??ng t?t nh?t: 14C ? 40C
- Nhi?t ?? b?o qu?n que th? và máy trong kho?ng : -10 C ÷ - 60 C / ?? ?m d??i 95%
- Tr?ng l??ng: 60g không có pin
- Kích th??c: 90 * 22 * 66 mm
- Ngu?n c?p: Pin 1.5V (AAA) * 2 viên.
- Th?i gian s? d?ng pin: Trên 500 l?n ?o. Tiêu ch?n.
B? s?n ph?m máy ?o huy?t s?c t? bao g?m:
- Máy Kernen Multi Check : ET-301 nguyên b?n
- Bút l?y máu không ?au ?i kèm máy
- Kim l?y máu ti?t trùng ?i kèm (túi 10 kim)
- Que th? ???ng huy?t Glucose: 1 h?p 10 que
- Que th? Cholesterol m? máu: 1 h?p 2 que.
- Quy th? Hemoglobin :1 h?p 5 que
- Pin AA ?i theo máy: 2 viên 1.5v
- Bao ??ng máy và ph? ki?n ?i kèm
- Sách h??ng d?n nguyên b?n c?a hăng ngôn ng? ti?ng Anh.
- S? nh?t kư dành cho b?nh nhân
- Sách h??ng d?n ti?ng vi?t
- H?p ???ng máy và ph? ki?n
Thông tin s?n ph?m: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=484&Cat=55
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 20/09/2012