Nhi?t k? ?o tai chính xác Microlife

Model: IR-IDE1
Hăng s?n xu?t: Microlife
Xu?t x? hăng: Switzerland
N?i s?n xu?t: Th?y S?
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Giá bán: 650.000 VN?
B?o hành: 24 tháng


Microlife Là hăng thi?t b? ?i?n t?, y h?c v?i ?? chính xác n?i ti?ng kh?p th? gi?i, hăng ch? t?o nh?ng s?n ph?m có ?? chính xác tuy?t ??i ph? ph? cho các pḥng thí nghi?m hàng ??u trên th? gi?i, t?t c? các s?n ph?m c?a hăng ???c coi nh? nh?ng ki?t tác hoàn h?o v? m?t ch?t l??ng.

??c tính nhi?t k? ?i?n t? :
Nhi?t k? ?i?n t? ?o tai, d?a trên nguyên lư b?c x? nhi?t l? tai, v?i ?? chính xác g?n nh? tuy?t ??i, cho k?t qu? nhanh, tránh ???c can nhi?u b?i các ngu?n nhi?t ngo?i vi.
Microlife IR-IDE1 Nhi?t k? ?i?n t? ?o tai s? d?ng tia h?ng ngo?i ?o nhi?t ?? c? th? chính xác trong ṿng 1 giây, ?o nhi?t ?? b? m?t b?t ḱ t? 0 - 50 ?? C.
Chuyên d?ng nhi?t k? ?i?n t?: Dùng trong ngành y, dùng trong gia ?́nh, ?o nhi?t ?? nhanh, chính xác
- R?t d? s? d?ng, thao tác ??n gi?n
- Pin d? ki?m, tích ki?m pin
- Cho k?t qu? chính xác trong ṿng 1 giây.
- ?o trong ṿng 1 giây
- N?p ??u ḍ riêng bi?t
- ?o d?i nhi?t ?? l?n 0-500 C
- Hi?n th? ?èn sáng / ?èn n?n
- C?m bi?n nhi?t ?? ?i?n t? v?i ?? chính xác tuy?t ??i
- Hi?n th? c?nh báo t́nh tr?ng s?t
- Phát tín hi?u khi ?o xong
- B? nh? l?u ???c 12 k?t qu? ?o
- ?? sai s? t?i ?a ±0.20 C ÷ ±0.40 C
- T? ??ng t?t máy khi không s? d?ng
- ??u c?m bi?n c?ng, ch?ng va ??p.
Chi ti?t s?n ph?m xin vui ḷng xem t?i: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...Product&Cat=50
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 20/09/2012