Bán máy xông m?t cá nhân t?i nhà
Model: FS50
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: CHLB ??c
N?i s?n xu?t: Germany
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 900.000 VN?


Xông m?t ?em l?i m?t n?n t?ng lư t??ng cho vi?c th?m m? ch?m sóc da m?t. V?i tác d?ng c?a h?i n??c da m?t ???c làm s?ch ??n t?n l? chân lông

??c tính máy xông m?t nóng :
? các th?m m? vi?n, các chuyên viên th??ng b?t ??u quá tŕnh ch?m sóc da m?t b?ng xông h?i. H?i n??c nóng trong quá tŕnh xông giúp t?ng c??ng tu?n hoàn da, các chân lông m? ra và các ch?t b?n ???c làm s?ch m?t cách d? dàng. Khi các l? chân lông m? ra làm cho vi?c h?p th? các d??ng ch?t t? các m? ph?m ??t hi?u qu? cao nh?t, ??ng th?i ??c t? trong c? th?, ??c t? trên da m?t c?ng ???c bài ti?t, t?ng ra ngoài m?t cách toàn di?n, m?n cám, m?n b?c c?ng không c̣n c? h?i phát tri?n..
Tác d?ng máy xông m?t FS 50
- Xông h?i ?em l?i m?t n?n t?ng lư t??ng cho vi?c ch?m sóc da m?t. Nh? xông h?i, da m?t b?n ???c chu?n b? m?t cách t?i ?u nh?t ?? ti?p nh?n các ph??ng pháp ch?m sóc da nh? làm s?ch sâu, gi? ?m, ??p m?t n??
- V?i máy xông m?t FS 50 c?a Beurer ???c nh?p kh?u t? CHLB ??c s? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian h?n khi ch?m sóc da. B?n không c?n ph?i ??n th?m m? vi?n mà v?n có th? t? ch?m sóc cho da ngay t?i gia ?́nh c?a ḿnh.
Máy xông m?t nóng Beurer FS50 Made in Germany
- Thi?t k? ??n gi?n, hoàn toàn h?p lư, phù h?p v?i ng??i Á ?ông
- Xông ???c toàn b? khuyên m?t
- Tính n?ng n?i b?t v?i ch?c n?ng ?i?u khi?n l??ng h?i theo ư thích
- K?t h?p ??a tinh d?u, t?o tác ??ng kép ??i v?i làn da
- S?n ph?m ??t tiêu chu?n ch?t l??ng c?a liên minh châu âu CE

Chi ti?t s?n ph?m xem t?i:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=206&Cat=17
======== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088========
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 19/09/2012