Máy Combit h? tr? ?i?u tr? b?nh ???ng hô h?p
Model: Mabist
Hăng s?n xu?t: Combitmist
Xu?t x? hăng: USA
N?i s?n xu?t: China
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Giá bán: 700.000 VN?
B?o hành: 24 tháng


Thi?t b? máy th? khí rung h? tr? ?i?u tr? b?nh v? ???ng hô h?p, v?i c?u trúc, thi?t k? nh? g?n, áp l?c nén l?n, phun thu?c ? d?ng s??ng, kích th??c h?t thu?c nh?, các ph? nang d? dàng hâp th? tu?c, giúp quá tŕnh ?i?u tr? b?nh gi?m ?áng k?. Máy xông khí rung thiêt b? h? tr? ?i?u tr? b?nh hi?u qu?, an toàn, tích ki?m cho b?nh nhân và ng??i nhà b?nh nhân.
?u ?i?m n?i b?t c?a máy th? khí rung
- Thi?t k?: Máy nh?, g?n, nâng cao hi?u su?t s? d?ng, t?ng tính hi?u qu?
- Nguyên lư ho?t ?ông: Máy ho?t ??ng theo c? ch? piston
- H́nh th?c: Trang nhă, b?t m?t
- M?u s?c: Tr?n xanh
- Ngu?n ?i?n: 220 ? 230v , 50hz/60hz
- Áp l?c nén: kho?ng 0,85bar
- L??ng thu?c xông t?i ?a: 0,2ml-0,7ml/phút
- Kích th??c h?t thu?c: 0.2 ~ 8?m
- Máy ch?y êm h?u nh? không gây ti?ng ??ng
- Ph? ki?n theo máy g?m: B?u xông, ?ng dăn khí, m?t n? xông m?, h?ng, filter l?c
- S?n ph?m c?a Hăng Combitmis ( M? )
Thông tin chi ti?t s?n ph?m: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=250&Cat=42
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088=======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1 : kdhv56
AT 18/09/2012