L?u xông h?i cá nhân nhi?u ti?n ích
Model : SPA
Hăng s?n xuát: Home spa
Xu?t x? hăng: Korea
N?i s?n xu?t: China
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 12 tháng
Giá bán: 3.850.000 VN?

Li?u pháp gi?m béo, th?i ??c toàn thân, làm ??p da, làm m?m và t?ng tính ?àn h?i c?a da toàn thân, t?o làn da m?n màng, t??i tr?, hi?u qu? nhanh, k?t qu? dài lâu, an toàn tuy?t ??i, dùng th?o d??c và tinh d?u thiên nhiên, cách gi?m cân, th?i ??c c? th?, gi? măi v? thanh xuân c?a các b?c giai nhân n?i ti?ng trong l?ch s?.
L?u xông h?i ra ??i d?a trên m?t lo?t các nghiên c?u l?ch s?, k?t h?p v?i ch?ng c? khoa h?c ???ng ??i, d?a trên các th? nghi?m lâm sàng v? li?u pháp gi?m cân, th?i ??c c? th? b?ng ph??ng pháp t?m h?i, hi?n ph??ng pháp t?m h?i r?t ???c ng??i châu âu tín nhi?m
Thi?t B? Xông H?i Cá Nhân th?c hi?n nhi?u c?i ti?n so v?i truy?n th?ng, giúp k?t h?p hoàn h?o hai li?u pháp t? nhiên trên ?? gi?m cân hi?u qu?, an toàn. Ḍng s?n ph?mPortable far infrared sauna s? h?u nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i, là m?t thi?t b? ti?n nghi c?n có c?a các h? gia ?́nh Vi?t Nam. B? ph?n ??u ?? ngoài t? xông giúp ng??i s? d?ng tránh c?m giác ng?p, có th? xem TV, nghe nh?c, tṛ chuy?n... và hoàn toàn th? giăn trong su?t quá tŕnh xông. Nguyên li?u xông ???c cho tr?c ti?p vào thi?t b? t?o h?i. V?i thi?t k? sang tr?ng, di?n tích ch? kho?ng 1 m2, thi?t b? này d? dàng b? trí ? nhi?u pḥng khác nhau trong nhà..
Các tác d?ng ti?n ích c?a l?u xông h?i :
1 ? Tiêu hao n?ng l??ng d? th?a, gi?m cân.
2 ? Tr? hóa làn da, mang l?i làn da sáng h?ng, m?n màng. H? tr? ?i?u tr? m?t s? b?nh v? da.
3 ? Mang l?i gi?c ng? ngon.
4 ? Tinh th?n th? thái, gi?m stress.
5 ? Giúp gi?m ?au nh?c x??ng kh?p, c? b?p.
6 ? C?i thi?n h? th?ng tim m?ch, s? v?n hành khí huy?t.
7 ? Bài tr? ??c t?, t?ng c??ng s?c kh?e, h? tr? ?i?u tr? b?nh.
8- Lo?i b? các ch?t ??c tích t? trong c? th? qua ???ng m? hôi
9- T?ng s?c ?? kháng ch?ng l?i b?nh t?t
??c bi?t, khi ???c xông ph?i h?p cùng Tinh d?u nguyên ch?t?, tác d?ng tr? li?u s? tr? nên ?a d?ng h?n và hi?u qu? tr? li?u c?ng ???c t?ng c??ng.
H??ng d?n s? d?ng l?u xông h?i
1 ? ?? n??c vào thi?t b? t?o h?i (2/3 dung tích b́nh)
2 ? Cho nguyên li?u ??nh xông (Tinh d?u, lá cây, th?o d??c..) vào thi?t b? t?o h?i
3 ? C?m phích ?i?n vào ? ?i?n, ki?m tra tín hi?u ?i?n trên thi?t b?
4 ? ?i?u ch?nh ??ng h? ??nh gi? ??n m?c thích h?p. (t?i thi?u 15 phút)
5 ? Ch?n ch? ?? xông thích h?p, l??ng h?i có th? ?i?u ch?nh ???c thông qua ?i?u khi?n t? xa
6 ? Có th? b?t ??u li?u pháp spa ngay sau khi c?m ?i?n vào thi?t b? t?o h?i..
7 ? Khi s? d?ng xong, hăy nh? rút phích c?m ?i?n, trút h?t n??c h? thi?t b? t?o h?i, b? th?o m?c ra kh?i thi?t b?, v? sinh thi?t b? t?o h?i, lau kho pḥng xông h?i.
Chi ti?t s?n ph?m xin vui long xem t?i : http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=366&Cat=17
==== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088====
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 18/09/2012