Bán máy ?i?u tr? viêm m?i d? ?ng
Model: AllegoLux
Hăng s?n xu?t: Lanaform
Xu?t x? hăng: Belgium
N?i s?n xu?t: B?
??t tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 24 tháng.
Giá bán: 2.150.000 VN?

?i?u tr? c?n b?nh d? ?ng m?i, viêm m?i do th?i ti?t, viêm m?i d?ng nh? b?ng c? ch? quang h?c ( tr? li?u b?ng ánh sáng), ?ây là ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh không dùng thu?c, m?t ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh tiên ti?n, r?t t?t cho s?c kh?e ng??i b?nh, ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh không dùng thu?c ???c Châu Âu nghiên c?u và ph? bi?n.
??C TÍNH S?N PH?M :
LanaForm hăng thi?t b? y t? hàng ??u Châu Âu ?ă nghiên c? s?n xu?t thành công th? h? máy tr? viêm m?i d? ?ng th? 2 v?i tính n?ng m?nh m? h?n, v??t tr?i h?n th? h? máy tr? viêm m?i c?a các hăng c̣n l?i trên th? gi?i v?i nh?ng tính n?ng tuy?t v?i nh? sau.
Máy dùng cho ng??i l?n v?i ch? ?? và c? ch? c??ng ?? cao, thích h?p v?i m?i tr?ng thái c?a b?nh.
M?t s? ??c tính c?a máy tr? viêm m?i d? ?ng:
- S? d?ng ??n gi?n và tuy?t ??i an toàn.
- Hi?u q?a ??c bi?t cho h??ng pḥng ch?ng b?nh viêm m?i
- Máy có th? thay ??i c??ng ?? tùy vào m?c ??, th? tr?ng ng??i b?nh (?u ?i?m h?n h?n các ḍng máy thông th??ng c?a các hăng khác)
V?i c? ch? tùy ch?n, máy thích h?p cho c? các bé.
- Ch? ?? h?n gi?, giúp b?nh nhân ?i?u tr? tích c?c.
- Không gây tác d?ng ph?.
- M?i ngày s? d?ng 1 ? 3 l?n, m?i l?n 4phút 30 giây. (?i?u ch?n ???c th?i gian 3 ??n 9 phút)
- Chùm ánh sang h?p n?m trong d?i 660 nm ( nanomet)
- Công su?t 1 bóng (1 c?c) 6mW. (?i?u ch?nh ???c t? 2mw ??n 6mw) phù h?p v?i c? tr? nh?, và b?nh nhân d?ng nh?.
- T? ??ng ng?t ?i?n sau kho?ng th?i gian ?i?u tr?
- Nhi?t ?? ho?t ??ng t?t nh?t trong kho?ng 100 C ? 400 C
- Kích th??c máy nh? xinh: 125 x 65 x 22 cm.
- Máy nh? g?n: tr?ng l??ng 150g
- Ngu?n cung c?p: 4x1,5v pin AAA.
- ??t tiêu chu?n MPG ( Lu?t thi?t b? Y t?) theo ch?ng ch? châu Âu CE/ 0197
Thông tin chi ti?t s?n ph?m: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=376&Cat=41
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 17/09/2012