?ai massage b?ng cho c? th? kh?e m?nh, m?nh mai

Model: EM30
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: CHLB ??c
N?i s?n xu?t: Germany
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.400.000 VN?


??c tính ?ai massage b?ng :

B?ng cách kích thích t? nhiên các dây th?n kinh, ?ai massage b?ng t?o ra các xung ?i?n nh? xung ?i?n năo ?i?u khi?n c? b?ng co bóp, các c? b?p co l?i khi dùng ?ai b?ng EM 30 và sau ?ó l?i giăn ra. Các c? b?ng co th?t l?i v?i nguyên lư nh? khi ta ch?i th? thao, lu?n t?p cac bài th? d?c v? c? b?ng. Kích thích xung ?i?n ???c s? d?ng trong l?nh v?c th? thao và th? h́nh, rèn luy?n c? b?p ?? có m?t c? th? kho? m?nh, m?nh mai và h?p d?n. nh? v?y v?i s? v?n ??ng c?a c? b?ng, c? b?ng v?n ??ng c?n có n?ng l??ng ?? duy tŕ ho?t ??ng, n?ng l??ng ???c máu ??a ??n, nh?ng v?i c??ng ?? ho?t ??ng liên t?c, l?ng l??ng t? máu ??a ??n là không ??, c? b?ng s? d?ng n?ng l??ng d? tr? ?ó chính là l?p m? b?ng! v?i nguyên lư trên, l?p m? b?ng ngày m?t tiêu ?i, c? b?ng tr? nên thon ??p t? nhiên, ?ây là cách hi?u qu? nh?t, an toàn nh?t ?? gi?m béo

Các ?ng d?ng ?ai massage b?ng bao g?m:
- Kh?i ??ng c? b?ng, khích thích tiêu m? b?ng
- T?o c? b?ng ph?ng, tiêu hao l??ng m? th?a ? b?ng
- Xoa bóp da và c? b?ng, ch?ng ch?y c?.
- Th? giăn c? b?ng, t?o da m?n màng, t?ng tính ?àn h?i cho da b?ng.
?ai massage b?ng EM 30 bao g?m:
- Thân máy : máy t?p eo thon, tiêu m?
- ?ai qu?n: ph?n g?n thi?t b? v?i eo
- Ngu?n : 3 pin 1.5v pin AAA (pin ??a)
- Th?i gian s? d?ng pin: 200 gi?
- ?i?u ki?n ho?t ?ông: nhi?t ?? t?: 100C ??n 400C ?? ?m < 90%
- ?i?u ki?n b?o qu?n: 100C ??n 300C ?? ?m < 80%
Chi ti?t s?n ph?m xem t?i:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=215&Cat=17

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 17/09/2012