CÔNG TY TNHH TU V?N XÂY D?NG & THUONG M?I TÂN HI?P PHÁT G̀N GI? CH? TÍN - ÔM TR?N NI?M TIN NH?P KH?U NGUYÊN CHI?C B?P GA - HÚT, KH? MÙI - R?A, S?Y BÁT, L̉ NU?NG, L̉ VI SÓNG, CH?U R?A, V?I R?A, B?P DI?N, B?P T?.... d?n t? Italy, Tây ban nha, Nh?t b?n, d?c...và phân ph?i các ḍng SP FAGOR| MALLOCA|GIOVANI | TEKA| BINOVA |MILAN| NAPOLI| CANZY | FABER | RINNAI |ARIOR | MARBELLA| PALOMA|...Thuong hi?u d?ng c?p giá thành c?nh tranh nh?t.v?is?n ph?m chính hăng ch?t lu?ng t?t nh?td?n t? Italy, Tây ban nha, nh?t v?i ch?t lu?ng dă du?c kh?ng d?nh trên th? tru?ng. V?i nhi?u nam kinh nghi?m, thietbibepxinh.vn luôn cam doan cung c?p d?n tay khách hàng nh?ng hăng s?n xu?t hàng d?u th? gi?i máy hút mùi, máy r?a bát, máy s?y bát, máy l?c nu?c tinh khi?t, ch?u r?a bát, ṿi r?a bát c?a các T? b?p, b?p ga,b?p t?, b?p di?n t?,Chuyên cung c?p các s?n ph?m n?i th?t pḥng b?p nhu: THIETBIBEPXINH.VN Chúng tôi . (Xem chi ti?t qua Website: thietbibepxinh.vn)giá r? d?n b?t ng?v?i ch?t lu?ng vu?t tr?i luôn mu?n d?n cho khách hàng nh?ng SP v?i c?c k? h?p d?n, tri?t kh?u c?c sâuChúng tôi liên t?c có các Chuong tŕnh K.măi, gi?m giá, d?n t? ItalBINOVA Xin gi?i thi?u m?t trong nh?ng ḍng SP r?t du?c uu chu?ng trên th? tru?ng; Thuong hi?u B?p ga âm Binova BI-284-DH; 7,280,0Giá c.hăng : 00 d; Giá k/m?i : 4,732,000 d; Ti?t ki?m: 2.548.000 d 4,080,000 d; Giá k/m?i : 6,280,000 d; ; Giá c.hăng : B?p ga âm Binova BI-229-DH Ti?t ki?m: 2.200.000 dTi?t ki?m: 1.820.000 d3,860,000 d Giá k/m?i : 5,680,000 d Giá c.hăng : Máy hút- kh? mùi Binova BI-6688-IG -70 Máy s?y bát Binova BI-666-MSB; Giá c.hă ng : 5,080,000 d; Giá k/m?i : 3,810,000 d; Ti?t ki?m: 1.270.000 d CHUONG TR̀NH HAYHĂY NHANH TAY, S? LU?NG CÓ H?N d? quư khách hàng l?a ch?ngiá c?c k? h?p lư v?i ḍng SP d?ng c?p khác C̣n r?t nhi?u các c?a hàng ch?c hon 70 SP (Có trung b?y Showroom: S? 347- L?c Long Quân - Q.C?u Gi?y - TP.Hà N?iTHIETBIBEPXINH.VN Xem chi ti?t qua Web: hăng SX hàng d?u th? gi?i d? l?a ch?n) Tel : 0462 582 667 Mobile : 0983 401 669 T? khóa:Bep ga, b?p ga, b?p gas, may hut mui, máy hút mùi, máy hút kh? mùi, may hut khu mui, t? b?p, tu bep, ph? ki?n t? b?p, phu kien tu bep, phu kien Blum, phu kien hafele, bep dien, b?p di?n, b?p t?, bep tu, b?p di?n t?, bep dien tu, ban an, bàn an, bàn gh? an, ban ghe an, máy s?y bát, may say bat, may rua bat, máy r?a bát, ḷ nu?ng, lo nuong, ḷ vi song, lo vi song, ch?u r?a,ṿi r?a, voi rua, t? b?p g? t? nhiên, tu bep go tu nhien, tu bep soi nga, Tu bep hiendai, t? b?p s?i nga, t? b?p xoan dào, tu bep xoan dao, tu bep soan dao, t? b?p xoan dào, tu bep go cong nghiep, t? b?p g? công nghi?p, t? b?p g? veneer, tu bep go veneer, tu bep go thong lao, t? b?p g? thông lào Hăng s?n ph?m Binova, Arior, Canzy, Faber, Fagor, Giovani, Malloca, Marbella, >Mastercook, Napoliz, Paloma, Sena,Teka, Sanko, Baumatic, Bosch, Gorlde, Hafele - Blum, Toji, OYO