Máy ?o huy?t áp b?p tay uy tín t?i ??c
Model: SBM 21
Hăng s?n xu?t: Sanitas
Xu?t x? hăng: Germany
N?i s?n xu?t: CHLB ??C
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.200.000 VN?
Nh?p kh?u nguyên ?ai nguyên ki?n t? CHLB ??c (Hàng ??c n?i ??a)

V?i công ngh? tiên ti?n hàng ?àu th? gi?i (công ngh? m?i nh?t hi?n nay trên th? gi?i), Các nhà khoa h?c ??c thu?c t?p ?oàn Beurer nghiên c? phát tri?n máy ?o huy?t áp b?p tay ?i?n t? th? h? m?i.
??c tính máy ?o huy?t áp :
Thi?t b? ?o tr?ng thái huy?t áp trong c? th? v?i ?? chính xác cao, ?o huy?t áp ??ng m?nh, thao tác ??n gi?n, nh? nh?, ti?n l?i, t? ?o huy?t ap m?i lúc m?i n?i. Máy có b? nh? l?n dành cho 4 ng??i l?u ???c 160 k?t qu? ti?n l?i cho vi?c ki?m tra huy?t áp trong th?i gian dài, ??c bi?t v?i modem m?i SBC 21 tích h?p màn h́nh l?n, ch?c n?ng c?nh báo huy?t áp b?t th??ng b?ng v?ch m?u, c?nh báo nh?p tim b?t th??ng.
M?t s? ??c tính n?i b?t c?a máy ?o huy?t áp:
- V?i công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, s?n ph?m ???c trang b? nh?ng sensor c?m bi?n v?i ?? chính xác tuy?t ??i, b? vi s? lư v?i công ngh? t?i tân, t?o ra s?n ph?m Sanitas SBM 21 hoàn h?o, cho k?t qu? ?o huy?t áp chính xác nh? ?o v?i huy?t áp th?y ngân truy?n th?ng.( dùng ???c cho b?nh nhân máu nhi?m m?, x? v?a ??ng m?ch).
- V? trí ?o huy?t áp: b?p tay
- ?o huy?t áp t?i ?a (tâm thu), ?o huy?t áp t?i thi?u (tâm tr??ng)
- ?o nh?p tim
- C?nh báo nh?p tim b?t th??ng
- T? ??ng b?m khí ??y ṿng bít
- Cho k?t qu? sau 10s v?i nh?ng l?n th? ?úng quy tŕnh thành công.
- Màn h́nh hi?n th? c?c l?n (big size) , c? ch? l?n, rơ ràng
- C?nh báo huy?t áp b?t th??ng theo v?ch m?u.
- B? nh? dành cho 2 ng??i, lên ??n 120 k?t qua ?o cùng ngày, gi? ?o.
- Pin AAA 4x1.5v dung l??ng cao
- S? l?n ?o 300 l?n (tích ki?m n?ng l??ng theo tiêu chu?n Châu Âu)
- Có tín hi?u báo khi c?n thay pin.
B? s?n ph?m máy ?o huy?t áp bao g?m :
- Thân máy chính
- Ṿng bis ti?u chu?n theo máy
- Túi ??ng máy chuyên d?ng b?ng v?i
- Sách h??ng d?n s? d?ng 5 ngôn ngh? (??c, Anh, Nga..)
- H??ng d?n s? d?ng ti?ng Vi?t
- V? h?p tiêu chu?n.
- Pin ?i kèm theo máy.
Thông tin s?n ph?m: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=458&Cat=48
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 06/09/2012