Máy Beurer GL 30 ki?m tra ???ng huy?t t?t h?n

Công d?ng c?a máy ?o ???ng huy?t :
- Dùng ki?m tra l??ng ???ng trong máu m?t cách chính xác và hi?u qu? nh?t, hi?n th? k?t q?a chính xác, giúp ng??i s? d?ng ?i?u ch?nh h?p lư l??ng ???ng trong máu, (yên tâm nh? có bác s? trong nhà)

?u ?i?m c?a máy ?o ???ng huy?t :
- B? máy GL30 ???c tích h?p nh?ng tính n?ng ?u vi?t nh?t nh? : Kim l?y máu có nhi?u n?c khác nhau phù h?p v?i t?ng lo?i da, làm gi?m c?m giác ?au khi l?y máu.
- ??c bi?t, ng??i dùng có th? l?y máu ? tay, chân, ho?c ?ùi ?? ?o;
- M?i l?n ?o, ch? c?n 0,5 microlit máu,
-Th?i gian cho k?t qu? nhanh, ch? sau 6 giây;
- B? nh? l?u ???c 448 k?t qu? cùng ngày gi? ?o giúp b?n ti?n theo dơi di?n bi?n c?a b?nh.
- ??n v? ?o mmol/L
-Thi?t k? nh? g?n, cách s? d?ng ??n gi?n, d? nh?.

S?n ph?m máy ?o ???ng huy?t bao g?m :
- Máy ?o ???ng huy?t (?ă bao g?n pin)
- ??c bi?t l? que th? kèm máy 25 que
- Bút l?y máu và 10 kim
- H??ng d?n s? d?ng ti?ng Vi?t
- Phi?u b?o hành s?n ph?m

Xu?t s? , ch? ?? b?o hành c?a máy ?o ???ng huy?t :
- Xu?t x? : CHLB ??c ( Công ngh? m?i nh?t ??t tiêu chu?n Châu Âu)
- S?n ph?m ???c b?o hành 5 n?m (m?t ??i m?t trong th?i gian b?o hành máy)
Chi ti?t s?n ph?m: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...t&ID=236&Cat=7

Giá s?n ph?m: 1.200.000 vnd (giao hàng mi?n phí toàn qu?c )
B?o hành: 60 tháng( 1 ??i 1)
======== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088========
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 05/09/2012

CÁC S?N PH?M KHÁC(click vào tên s?n ph?m ?? xem chi ti?t)
Máy ?o ???ng huy?t GL40 không c?n ch?nh code
Máy ???ng huy?t onetouch ultra2
Máy ?o Gout, ???ng huy?t 201
Máy ?o ???ng huy?t, Choleterol, Multti check 202
Máy ?o ???ng huy?t, Gout, Máu m? Multti check 301