Máy ?o huy?t áp b?p tay TS1 Hàng B?
Model: TS1
Hăng s?n xu?t: Lanaform
Xu?t x? hăng: Belgium
N?i s?n xu?t: B?
??t tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.050.000 vn?

Máy ?o huy?t áp b?p tay Lanaform TS1 ???c các nhà khoa h?c hàng ??u v? phát tri?n thi?t b? y t? cá nhân c?a V??ng Qu?c B? nghiên c?u và phát tri?n, v?i m?c ?ích h? tr? ng??i dân t? theo dơi và ki?m soát b?nh huy?t áp, v?i ?? chính xác cao, an toàn và d? s? d?ng, Hi?n nay v?i s? ??ng ư c?a Hăng Lanaform và ???c s? cho phép c?a B? Y t? n??c Vi?t Nam thi?t b? ?ă ???c Công Ty TBYT H??ng Vi?t phân ph?i chính th?c t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
??c tính s?n ph?m máy ?o huy?t áp:

Thi?t b? ?o tr?ng thái huy?t áp trong c? th? ng?i l?n v?i ?? chính xác cao, ?o huy?t áp ??ng m?nh, thao tác ??n gi?n, nh? nh?, ti?n l?i, t? ?o huy?t ap m?i lúc m?i n?i. Máy có b? nh? l?n, có nhi?u tính n?ng ?u vi?t, phát hi?n nh?p tim b?t th??ng, c?nh báo huy?t áp b?t th??ng b?ng âm thanh và nhi?u tính n?ng n?i tr?i khác
M?t s? ??c tính n?i b?t c?a máy ?o huy?t áp:
- V?i công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, s?n ph?m ???c trang b? nh?ng sensor c?m bi?n v?i ?? chính xác tuy?t ??i, b? vi s? lư v?i công ngh? t?i tân, t?o ra s?n ph?m Lanaform TS1 hoàn h?o, cho k?t qu? ?o huy?t áp chính xác nh? ?o v?i huy?t áp th?y ngân truy?n th?ng.( dùng ???c cho b?nh nhân máu nhi?m m?, x? v?a ??ng m?ch).
1. Hi?n th? ngày, tháng
2. Hi?n th? gi?, phút
3. Huy?t áp tâm thu
4. Huy?t áp tâm tr??ng
5. Hi?n th? nh?p tim
6. Bi?u t??ng nh?p tim
7. Bi?u t??ng pin y?u
8. B? nh? l?n
9. Bi?u t??ng chuông báo, c?nh báo huy?t áp b?t th??ng
10. ??c k?t qu? t? b? nh? c?a máy
11. Bi?u t??ng giá tr? ?o trung b́nh
12. Bi?u t??ng ??n v? ?o
13. Bi?u t??ng b?m/nh? h?i
B? s?n ph?m máy ?o huy?t áp bao g?m:
- Thân máy chính
- Ṿng bis ti?u chu?n theo máy
- Túi ??ng máy chuyên d?ng b?ng v?i
- Sách h??ng d?n s? d?ng 5 ngôn ngh? (B?, ??c, Anh, Nga..)
- H??ng d?n s? d?ng ti?ng Vi?t
- V? h?p tiêu chu?n.
- Pin ?i kèm theo máy.
Thông tin chi ti?t s?n ph?m xem t?i: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=482&Cat=48

====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 05/09/2012