TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG Đ*I HỌC ĐIỆN LỰC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Trường Đ?i h?c Đi?n L?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1> tuyển sinh hệ đ*o tạo liên thông t? Trung c?p <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhdhien-2>, Cao đ?ng lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/lienthongtucaodanglendhaihocdhienlucnam2012-1> như sau:

1. NGHÀNH ĐÀO T*O:
- K? Toán <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1>
- Đi?n <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhdhien-2>
- Công Ngh? Thông Tin <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin/lienthonglendhaihocnghanhcongnghethongtin>
- Đi?n T? Vi?n Thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-dhien-tu-vien-thong/lienthonglendhaihocdhienlucnghanhdhientuvienthong>
- Công Nghệ Tự Động
-Cơ Kh* <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnganhcokhinam20 12>
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Th* sinh đã tốt nghiệp Trung c?p <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1>, Cao đ?ng <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/lienthongtucaodanglendhaihocdhienlucnam2012-1> Ch*nh Quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthonglendhaihocdhienlucnam2012>, B?ng Ngh? <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnam2012-4>…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
- Th* sinh dự thi phải tốt nghiệp chuyên ngh*nh gần với ngh*nh đăng ký dự thi
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên ĐH : thi Toán, Lý, môn Chuyên Ngh*nh
3.2 Hệ CĐ lên ĐH : thi 2 môn Chuyên Ngh*nh
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Th* sinh thi TC lên ĐH: Thời gian học 2,5 năm
5.2 Th* sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian học 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đ?i h?c Ch*nh Quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthonglendhaihocdhienlucnam2012>, bằng tốt nghiệp do Trường Đ?i h?c Đi?n L?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1> cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO T*O:
Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội - Số 10 Nguyễn Trường Tộ, HN
7. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Nh*n hồ sơ từ 06/2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnganhcokhinam20 12>; Dự Kiến ôn t*p : 07/2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnganhcokhinam20 12>; Dự kiến thi tuyển: 08/2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnganhcokhinam20 12> .Lịch thi cụ thể có thể xem trên website của trường:
+ http://www.facebook.com/tuthuchanoi
+ http://tuthuchanoi.tk
8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

TRƯỜNG TƯ THỤC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Qu*n Ba Đình)

Mobile: 0979586174
Yahoo: tuyensinhdaotao102
Liên hệ: Thầy Tùng - chủ nhiệm
(gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn t*p v* dự thi)
………………………………………… ………………………………
Ghi chú:
- Thời gian học v*o các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ng*y T7, CN
- Tạo điều kiện thu*n lợi cho những th* sinh tham gia dự thi
- Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội l* 1 trong những đơn vị được phép tuyển sinh v* tổ chức đ*o tạo hệ liên thông Đ?i h?c Ch*nh Quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthonglendhaihocdhienlucnam2012> của trường Đ?i H?c Đi?n L?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1>
Ngo*i ra, Th* sinh có thể tham khảothêm thông tin tuyển sinh khác của đơn vị tại : http://www.facebook.com/tuthuchanoi

Từ Khóa: lien thong <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthonglendhaihocdhienlucnam2012>, dai hoc, <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-dhien-tu-vien-thong/lienthonglendhaihocdhienlucnghanhdhientuvienthong> ke toan <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1>, hoc toi, chinh quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthonglendhaihocdhienlucnam2012>

Các chương trình tuy?n sinh <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnganhcokhinam20 12> liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-dhien-tu-vien-thong/lienthonglendhaihocdhienlucnghanhdhientuvienthong> sau:
- Lięn thông lęn Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthonglendhaihocdhienlucnam2012>
- Liên thông Trung C?p lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhdhien-2>
- Liên thông Cao Đ?ng lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/lienthongtucaodanglendhaihocdhienlucnam2012-1>
- Liên thông B?ng Ngh? lên Đ?i h?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnam2012-4> năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihocdhienlucnganhcokhinam20 12>

Ngo*i ra còn một số chương trình xét tuy?n <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1> khác:

Xét tuy?n <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1929/723/lien-thong-len-dai-hoc-nghanh-cong-nghe-thong-tin.aspx> cao đ?ng <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1> năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1929/723/lien-thong-len-dai-hoc-nghanh-cong-nghe-thong-tin.aspx>