Microlife ?o nhi?t ?? ? trán hàng Th?y S?

Model: FR1DZ1
Hăng s?n xu?t: Microlife
Xu?t x? hăng: Switzerland
N?i s?n xu?t: Th?y S?
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Giá bán: 720.000 vn?
B?o hành: 24 tháng

Microlife FR1DZ1 Nhi?t k? ?i?n t? ?o trán s? d?ng tia h?ng ngo?i, tích h?p sensor c?m bi?n nhi?t v?i ?? nh?y tuy?t ??i, không c?n ti?p xúc v?i v?t c?n ?o nhi?t ??, ch? c?n ?? nhi?t k? cách v?t c?n ?o nhi?t ?? m?t kho?ng nh?t ??nh, b?m nút ?o, sau 1s có tín hi?u báo, ta ???c k?t qu? ?o nhi?t ?? chính
Microlife FR1DZ1 nhi?t k? all in one ?o ???c nhi?t ?? c?a t?t c? m?i v?t có nhi?t ?? t? 0 ÷ 1000C
Chuyên d?ng : Dùng trong ngành y, dùng trong gia ?́nh, ?o nhi?t ?? nhanh, chính xác
R?t d? s? d?ng, thao tác ??n gi?n
Pin d? ki?m, tích ki?m pin
Cho k?t qu? chính xác trong ṿng 1 giây.
Tính N?ng
?o nhi?t ?? không c?n ti?p xúc
An toàn khi s? d?ng cho nhi?u ng??i, không ch?m vào c? th?, tránh b?nh truy?n nhi?m
- Công ngh? h?ng ngo?i, tích h?p sensor c?m bi?n v?i ?? nh?y cao
- Màn h́nh sáng d?u ( d? ??c,màn h́nh màu xanh lá)
- ?a ch?c n?ng s? d?ng (cho ng??i và ?? v?t)
- Theo dơi ánh sáng phát ra, ?i?u ch?nh khu v?c ?o.
- C?nh báo s?t (màn h́nh màu ?? và có ti?ng beep ng?n n?u s?t)
- B? nh? lên t?i 30 k?t qu? ?o.
- Kho?ng nhi?t ?? có th? ?o : t? 0 ÷ 1000C.
- Có hai ch? ?? ?o : ?o theo ?? C và ?o theo ?? F
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 01/08/2012