T?o h? tr? gi?m cân hi?u qu? Spirulina L-CarnitineCh? tiêu dinh d??ng ch? y?u :
Thành ph?n dinh d??ng Trong 2 viên ( 850mg ) Spirulina L - Carnitine
L - Carnitine
B?t t?o xo?n Spirulina platensis
Tartaric Acid
Gelatine 340 mg
200 mg
160 mg
148 mg

Công d?ng :
- Spirulina + L - Carnitin, Blubio giúp ??t cháy m? th?a, gi?m tích t? m?,
t?ng c??ng chuy?n hoá m? thành n?ng l??ng cung c?p n?ng l??ng cho c?
th?.
- Spirulina + L - Carnitin, Blubio giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch, nâng cao s?c
?? kháng cho c? th?, b?i b? c? th?, pḥng ch?ng b?nh t?t, ch?ng lăo hoá, b?
sung vitamin và khoáng ch?t cho c? th?.
H??ng d?n s? d?ng :
Li?u l??ng h? tr? gi?m cân :
- S? d?ng 2 - 4 viên / ngày, chia làm 2 l?n m?i, l?n 1- 2 viên v?i m?t
l??ng n??c v?a ?? , u?ng tr??c b?a ?n .
Li?u l??ng ch? ??nh gi?m cân :
- ??i v?i ng??i l?n là 1-2 gam L-Carnitine
- ??i v?i tr? em là 40 mg L-Carnitine/Kg th? tr?ng.
- Không có tác d?ng ph?
?óng gói : 450 mg / viên nang, 120 viên/h?p.
B?o qu?n :
- B?o qu?n n?i khô ráo, ít ánh sang, nhi?t ?? d??i 25 ??.
- Luôn ?óng n?p th?t ch?t sau khi l?y ra s? d?ng.
C? ch? tác d?ng :
T?o xo?n, Spirulina là thành ph?n quan tr?ng trong Spirulina + L - Carnitin , nó là m?t ngu?n dinh d??ng cân ??i và quí giá, ch?a h?n 60% ??m th?c v?t, bao g?m toàn b? các acid amino không th? thi?u và các acid amino khác . Nó l?i r?t giàu : Các khoáng ch?t Canxi, Kali, S?t, Selen, Magnesium, K?m, Chrom ? và các y?u t? vi l??ng khác. Có ??y ?? vitamin ??c bi?t là các vitamin nhóm B, vitamin E, B12 ?c?n thi?t cho c? th? kho? m?nh. nó r?t giàu Betacarotene và Chlorophyll, Phycocyanin, Các acid béo không no nh? Omega 3, Omega 6, Gamma Linolenic Acid và m?t s? ho?t ch?t sinh h?c khác giúp c? th? nâng cao s?c ?? kháng, pḥng ch?ng b?nh t?t, lo?i b? các g?c oxy hoá t? do, gi?i ??c c? th?, t?ng c??ng các quá tŕnh chuy?n hoá và pḥng ch?ng các c?n b?nh v? r?i lo?n chuy?n hoá, kích thích tiêu hoá, b?i b? c? th? và gi?m táo bón.
- S? k?t h?p gi?a t?o xo?n Spirulina và L ? Carnitine t?o nên m?t s?n ph?m tuy?t v?i v?a giúp ??t cháy m? th?a, gi?m tích t? m? d??i da, gây ra th?a cân béo ph́ mà c̣n làm gi?m m? tích t? trong các c? quan n?i t?ng nh? gan, thân, tim, và c? m? máu? ) , Nó c?ng giúp ch?ng r?i lo?n nh?p tim, gi?m huy?t áp. T?ng c??ng chuy?n hoá m? thành n?ng l??ng cung c?p n?ng l??ng cho c? b?p, phù h?p cho nh?ng ng??i ch?i th? thao. Ch?ng m?t m?i ? ng??i già. Spirulina + L - Carnitin, Blubio c̣n giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch, nâng cao s?c ?? kháng cho c? th?, b?i b? c? th?, pḥng ch?ng b?nh t?t, ch?ng lăo hoá, b? sung vitamin và khoáng ch?t cho c? th?.
Th?c ph?m ch?c n?ng không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.
==== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088====
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 28/07/2012