Về siêu thị ông b*

Mục tiêu của siêu thị ông b*
phát triển hệ thống cung ứng sản phẩm v* dịch vụ d*nh cho người cao tuổi trên lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2015.

SỨ MỆNH siêu thị ông b*

Xã hội: H*i hòa lợi *ch doanh nghiệp với lợi *ch xã hội, đóng góp t*ch cực v*o các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân đối với đất nước.
Giá trị cốt lõi:
Đầu tư bền vững, lấy khách h*ng l*m trung tâm.
Coi trọng thương hiệu, chất lượng.
Đề cao t*nh hiệu quả trong công việc.
Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ.
T*p thể đo*n kết, ứng x* nhân văn v* coi trọng sự trung th*nh.
Tuân thủ pháp lu*t v* kỷ lu*t.

Quan điểm kinh doanh siêu thị ông b*

1- Bán đúng giá cả.
2- Đúng chất lượng.
3- Giá cả cạnh tranh.
4- Thái độ phục vụ.
5- Dịch vụ ho*n hảo.

siêu thị ông b*,điện thoại cho người gi*,sữa cho người gi*,đồ dùng cho người gi*