T?i cu?c h?p vào cu?i tháng 1/2015, Th? tu?ng Nguy?n T?n Dung cho bi?t khi dùng d?n s? t? ch?c dang cai h?i ch? tri?n lăm qu?c t?. Trung tâm h?i ch? tri?n lăm qu?c gia d?t t?i M? Tŕ không c̣n phù h?p v́ di?n tích nh?, giao thông không thu?n ti?n. Thông tin trên du?c nêu ra t?i cu?c h?p sáng 24/8 khi B? Van hoá, Th? thao & Du l?ch (VHTT&DL) xin ư ki?n Chính ph? s? vi?c tri?n khai quy ho?ch v? trí Trung tâm H?i ch? Tri?n lăm qu?c gia. D?u nam 2015, M? Tŕ - khu v?c d? ki?n xây d?ng Trung tâm H?i ch? Tri?n lăm qu?c tru?c dây - dă có ch? truong ch?nh s?a quy ho?ch. Do dó, UBND Hà N?i và B? VHTT&DL dă nghiên c?u , d? ngh? 2 phuong án v? trí m?i t?i khu v?c d?m Vân Tŕ, sông Thi?p và khu v?c C? Loa, huy?n Dông Anh. B? VHTT&DL d? xu?t co ch? tài chính xây d?ng Trung tâm H?i ch? Tri?n lăm qu?c gia, du?c l?y t? ngu?n thu chuy?n d?i t? d? án Trung tâm Van hóa, Du l?ch, Thuong m?i t?i M? Tŕ và d? án Trung tâm Thuong m?i, D?ch v?, Van hóa t?i 148 Gi?ng Vơ. "B? Xây d?ng c?n rà soát, xác d?nh l?i yêu c?u b? trí di?n tích cho nhi?u ngu?i b?, ngành theo quy ho?ch t?i khu v?c M? Tŕ và ph?i h?p v?i thành ph? Hà N?i xem xét, d? xu?t trong di?n tích c̣n l?i ? dây cho vi?c xây d?ng Trung tâm Van hóa, Du l?ch và thuong m?i", Phó Th? tu?ng ch? d?o. th?i gi? hoàn thành quy ho?ch ki?n trúc trong tháng 10/2015. d? án vinhomes m? tŕ