Ngoài cách an nhi?u th?c ph?m giàu ch?t xo nhu rau qu?, trái cây c̣n có m?t s? lo?i th?c ph?m ng?t có tác d?ng tr? táo bón hi?u qu?. Táo bón là n?i ám ?nh c?a t?t c? m?i ngu?i. Táo bón thu?ng do nh?ng nguyên nhân sau dây gây ra: - Thói quen an u?ng không khoa h?c, nhi?u d?m, ít xo - Ít v?n d?ng - Lu?i, nén ho?c nh?n di c?u - M?t ng?, cang th?ng - Hút thu?c lá, u?ng quá nhi?u trà và cà phê Khi b? táo bón, các ch?t d?c tích luy trong khung ru?t s? là co h?i d? phát tri?n nhi?u b?nh khác: nh?c d?u, m?t m?i, d? ?ng. n?ng hon là viêm d?i tràng măn tính, tri và th?m chí là ung thu ru?t già. H?u h?t m?i ngu?i ch?a táo bón b?ng các th?c ph?m giàu ch?t xo nhu rau qu?, trái cây. Tuy nhiên, có m?t s? lo?i th?c ph?m ng?t có tác d?ng tr? t?c ngh?n du?ng ru?t hi?u qu? nhu: M?t du?ng có ngu?n g?c t? nhiên t? quá tŕnh sàng l?c mía du?ng, ch?a các khoáng ch?t phong phú nhu s?t, d?ng, mangan t?t cho da, m?t, tóc và tinh th?n. Ngoài ra, m?t du?ng có tác d?ng nhu?n tràng, ḥa tan 2 mu?ng cà phê m?t du?ng v?i nu?c ?m, u?ng vào bu?i sáng không ch? có tác d?ng tang cu?ng nang lu?ng cho co th? mà c̣n là ch?t kích thích làm m?m phân, ngan ng?a táo bón. Du?ng xylitol: ngoài tác d?ng t?t cho rang và gi?m cân, xylitol cung có tác d?ng nhu m?t ch?t t?y r?a ru?t k?t t? nhiên, nh?t là khi dùng v?i s? lu?ng v?a d?. Các nghiên c?u ch? ra r?ng xylitol an toàn b?i nó không ch?a nhi?u du?ng, ít calo. Hàng ngày an 40 gram xylitol có th? ch?a tr? táo bón k? c? nh?ng tru?ng h?p dai d?ng nh?t. Socola den: không gi?ng nhu socola s?a bán trong nhi?u c?a hàng, socola den có ch?a r?t nhi?u ch?t có l?i cho s?c kh?e nhu các khoáng ch?t ch?ng oxy hóa. Ngoài ra nó c̣n ch?a hàm lu?ng magie cao, có tác d?ng thúc d?y bài ti?t, tang cu?ng ho?t d?ng du?ng ru?t, tránh t?c ngh?n du?ng ru?t hi?u qu?. Do dó, an m?t vài mi?ng socola den ch?a ít nh?t 75% hàm lu?ng cacao sau b?a an s? c?i thi?n g?p dôi t́nh tr?ng v?t ch?t ách t?c trong ru?t. M?t ong nguyên ch?t chua qua ch? bi?n ch?a các kho?ng ch?t thi?t y?u và enzyme quan tr?ng d?i v?i h? tiêu hóa. U?ng nu?c m?t ong pha v?i nu?c ?m 30 phút tru?c b?a an giúp ru?t co bóp hi?u qu? hon. K?t lu?n: Khi b? táo bón, c?n c?n tr?ng v?i ch? d? an u?ng hàng ngày. C?n uu tiên ch? d? an phong phú v? các lo?i trái cây, rau, các lo?i h?t và nu?c l?c s? d?m b?o cho du?ng ru?t làm vi?c hi?u qu?. B?n có th? tham kh?o thêm phuong pháp di?u tr? tao bon man tinh