Nhi?u b?nh nhân viêm d?i tràng măn tính sau khi kiên tŕ s? d?ng Tràng Ph?c Linh không c̣n tái phát. Di?u dáng nói là, ? giai do?n d?u, ngu?i b? viêm d?i tràng thu?ng không bi?t huy?n ho?c bi?t nhung bo v?i nhi?u lư v́ chung khác nhau thành th? v?n b́nh th?n duy tŕ nh?ng n?p an u?ng và dâm ra ho?t thi?u khoa h?c. Th?o du?c hoàng bá ch?a nhi?u thành ph?n hóa h?c, trong dó c?t t? là alkaloid (berberin), dây chính th? là ngu?n nguyên li?u ch?ng d? chi?t xu?t berberin hi?n nay. Tuy nhiên, th?c t? dă có nh?ng tru?ng h?p m?c b?nh là ngu?i tr?. Nam 2010, Immune-Gamma dă du?c chuy?n giao và sinh s?n thành công trong s?n ph?m Tràng Ph?c Linh. TS Tr?n D́nh Toán nh?n m?nh: "Không du?c s? d?ng các lo?i d? u?ng ru?u bia, cà phê và trà, hay danh thi?p lo?i th?c u?ng khác ch?a cafein nhu nu?c ng?t có gas và nu?c tang l?c b?i v́ nó có tr?ng thái khi?n ngu?i b? viêm loét tuy?t v?i tràng khó ki?m rà tri?u ch?ng b?nh". H?u h?t nh?ng s?n ph?m d?ng cân g?m du?c th?o c?t di vào di?u tr? tri?u ch?ng dang "b? quên" vi?c ch?a t?n g?c vào nguyên nhân này. Da ph?n ngu?i viêm d?i tràng thu?ng g?y y?u và xanh lu?t nhung v́ chung s? d?ng nhi?u bi?n pháp ch?a tr? mà v?n không kh?i cho nên dă t? thi d?nh tâm lư s?ng chung v?i b?nh. Ch? Vân (L?ng Son), anh H?ng (Lào Cai), ông Ti?n (Yên Bái) có thu h?i, hàng nam danh thi?p vùng mi?n núi hay có mua, lu quét nên nhi?u lo?i b?nh xu?t hi?n. Bài thu?c: - R? cây dinh lang (sao) 12-16g, d?u ván (sao) 12-16g, h?u phát (sao) 10-12g, tr?n b́ (sao) 6-8g, mă d? 10-12g.