GBU Tour - Du L?ch - Khách S?n - Vé Máy Baywww.gbutour.com Website: [email protected]Email: 0938 897 983 DD: 0902 907 977 - DD: 08. 62 709 791 - DT: 55/49A, Nguy?n Thu?ng Hi?n, P.5, Q.B́nh Th?nh, TP.HCMVPGD: S? 61, Du?ng D5, P.25, Q. B́nh Th?nh, TP.HCMVPGD: 41-43, Tr?n cao vân, P.6, Q.3, TP.HCMD?a ch?:CÔNG TY CP ROYAL INTERNATIONAL - GBU TOUR Giá không áp d?ng các ngày cu?i tu?n, th? 7 - ch? nh?t và các ngày l? t?t.Luu ư: - N?u Quư khách h?y trong ṿng 24 gi?: ch?u phí 100 %. - N?u Quư khách h?y sau 2 ngày d?n tru?c ngày di 24 ti?ng: 50%. - N?u Quư khách h?y vé t? 2 ngày tr? lên so v?i ngày kh?i hành, ch?u phí: 10% Quy d?nh h?y tour: - 2 ngu?i l?n ch? du?c kèm 1 tr? em, tr? em di kèm t? th? 2 tr? lên ph?i mua 1/2vé. - Tr? em du?i 5 tu?i: không tính vé, an ng? chung v?i ngu?i l?n. - Tr? em t? 6 d?n 10 tu?i: tính 1/2giá vé, bao g?m: 1 su?t an + 1 ch? ng?i trên xe + vé tham quan, nhung ng? chung v?i gia d́nh - Tr? em t? 10 tu?i ho?c cao trên 1m2 tr? lên: tính b?ng giá ngu?i l?n. Giá vé tr? em : - Các chi phí cá nhân ngoài chuong tŕnh. (di?n tho?i, gi?t ?i.) - Các b?a an trong chuong tŕnh - Thu? VAT (10%) Không bao g?m: - Khách s?n tiêu chu?n ho?c theo s? l?a ch?n c?a du khách. Chúng tôi cam k?t pḥng luôn d?p nh?t ngay trung tâm, d?y d? ti?n nghi, s?ch s?. (2 dêm). Qúy khách ch?n khách s?n 3 sao tr? lên dă bao g?m an sáng Buffet. - Vé vào c?ng t?t c? các d?a di?m - Hu?ng d?n viên vui v?, nhi?t t́nh và hi?u bi?t - Xe du l?ch máy l?nh d?i m?i dua dón, ph?c v? su?t hành tŕnh Giá trên bao g?m: Tham kh?o thêm: Tour Hà N?i Dà L?t 3 ngày 2 dêm dua dón sân bay + Khách s?n 1 sao ghép doàn : 950.000d/ khách, Tour riêng : 1.520.000d/khách + Khách s?n 2 sao ghép doàn : 1.200.000d/ khách, Tour riêng 1.720.000d/ khách + Khách s?n 3 sao ghép doàn : 1.350.000d/ khách, Tour riêng 1.840.000d/ khách + Khách s?n 4 sao ghép doàn: 1.550.000d/ khách, Tour riêng 2.220.000d du?i dây vô cùng r?, quư khách có th? dang kư chuong tŕnh di tour ghép doàn d? có m?t chuy?n du l?ch Dà L?t ti?t ki?m ho?c chuong tŕnh Tour riêng d? có du?c s? riêng tu c?a ḿnh.Gía tour Dà L?t 3 ngày 2 dêm Giá tour dà l?t 3 ngày 2 dêm vô cùng h?p d?n N?u quư khách v?n c̣n th?i gian ? thành ph? m?ng mo có th? tham gia thêm chuong tŕnh tour ngo?i thành Dà L?t v?i giá ch? 250.000d/ khách tham quan các làng ngh? truy?n th?ng ? mi?n quê Dà l?t. Xe dua Quư khách ra b?n xe. Chia tay - k?t thúc chuong tŕnh.Chi?u: Du L?ch Dà L?t Vu?n dâu tây t?i Dà L?t 7. Tham Quan Vu?n Dâu Tây Dà L?t và thu?ng th?c d?c s?n Mi?n phí. 6. B?o Tàng Tây Nguyên. 5. Nhà Ga Dà L?t 4. Thung Lung Vàng 3. Chinh ph?c d?nh núi Langbian b?ng xe jeep (chi phí t? túc) 2. Làng Hoa V?n Thành 1. Làng d?ng bào dân t?c b?n d?a Hoa H?ng trong Làng Hoa V?n Thành Du L?ch Dà L?t Qúy khách làm th? t?c tr? pḥng, Xe dón t?i khách s?n và di tham quan các d?a di?m du?c r?t nhi?u du khách yêu thích.Sáng: Ngày 3: Khám Phá Langbiang - Thung Lung Vàng Tham gia chuong tŕnh tour c?ng chiêng Dà L?t ? chân Núi Lang Biang ( Chi phí t? túc 160.000d/khách)18h30 16h xe dua quư khách v? l?i khách s?n Thác Datanla Du L?ch Dà L?t ho?c Lănh D?a D?c Bà hay c̣n g?i là nhà th? Domaine de Marie. 7. Pḥng trung bày Hoa M?t thác nu?c tuy?t d?p có nu?c ch?y quanh nam6. Thác Datanla. Hay c̣n g?i là Bi?t di?n mùa hè noi ngh? du?ng và làm vi?c c?a v? vua cu?i cùng c?a Vi?t Nam.5. Dinh B?o D?i : Qúy khách ngh? ngoi dùng com t?i m?t nhà hàng d?a phuong ngon và r? sau dó ti?p t?c tham quan.11h45 Toàn c?nh thung lung t́nh yêu Du L?ch Dà L?t Là di?m khu du l?ch có lu?ng du khách tham quan nhi?u nh?t.Thung Lung T́nh Yêu Thi?n Vi?n V?n H?nh Noi có b?c tu?ng Ph?t màu vàng kh?ng l? theo di?n tích " Niên Hoa Vi Ti?u" Cáp treo Dà L?t v?i phong c?nh tuy?t d?p bên du?i là r?ng thông xanh mu?t cho du khách tr?i nghi?m nh?ng di?u m?i m? nh?t. noi dây là m?t trong nh?ng thi?n vi?n l?n nh?t c?a Vi?t Nam v?i phong c?nh h?u t́nh làm say ḷng du khách.Thi?n Vi?n Trúc Lâm & H? Tuy?n Lâm tham quan 8 d?m.Xe và hu?ng d?n viên dón quư khách t?i khách s?n và b?t d?u hành tŕnh 8h30 C?nh d?p trong Thung lung T́nh Yêu Du L?ch Dà L?t Là m?t trong nh?ng di?m du l?ch hàng d?u Vi?t Nam Dà L?t vui m?ng chào dón quư khách v?i nhi?u chuong tŕnh tham quan lư thú và h?p d?n cho du khách khám phá. Trong ngày th? 2 du khách s? du?c chiêm ngu?ng v? d?p c?a n?i thành Dà L?t v?i r?t nhi?u th?ng c?nh n?i ti?ng nh?t Vi?t Nam. Ngày 2 : V? d?p n?i thành trong tour Dà L?t 3 ngày 2 dêm Trong ngày d?u tiên này qúy khách An u?ng ngh? ngoi và t? do tham quan Dà L?t t?t c? chi phí d?u t? túc Xe và Hu?ng d?n viên c?a công ty s? d?n dón quư khách t?i b?n xe v? nh?n pḥng khách s?n Dà L?t dă d?t. Du L?ch Dà L?t C?nh d?p Dà L?t Ngày d?u tiên c?a Tour dà l?t 3 ngày 2 dêm du?c r?t nhi?u du khách trong và ngoài nu?c l?a ch?n b?i l?ch tŕnh h?p lư v?i t?t c? các di?m tham quan Dà L?t n?i ti?ng nh?t mà chi phí r?t r? và cam k?t v? ch?t lu?ng hoàn h?o.Tour Dà L?t 3 ngày 2 dêm giá r? c?a GBU TOUR 0938 897 983 DD: 0902 907 977 - DD: 08. 62 709 791 - Liên h? ngay: DT: Tour dà l?t 3 ngày 2 dêm dă giúp b?n khám phá h?t g?n nhu hoàn toàn thành ph? ngàn hoa. .Gía TOUR Khuy?n măi: Ch? v?i 950.000d/ khách TOUR DU L?CH DÀ L?T 3 NGÀY 2 DÊM GIÁ R? - TOUR DÀ L?T 3 NGÀY 2 DÊM Sau dây GBUTOUR xin gi?i thi?u các b?n Tham quan l?ch tŕnh Tour Du L?ch Dà L?t. Chúc m?ng b?n dă t́m du?c d?a di?m Du l?ch th?t tuy?t v?i.+Th? 3 là Chúc m?ng b?n dă ch?n du?c TOUR Khuy?n măi v?i giá C?c r? - Cam k?t không thay d?i ch?t lu?ng+ Th? 2 => cam k?t Uy Tín - Ch?t Lu?ng nhu bài vi?t mô t?.GBUTOUR.com là Chúc m?ng b?n dă t́m du?c dúng don v? t? ch?c Tour - + Th? 1 - Hôm nay GBU xin g?i t?i l?i CHÚC M?NG B?N dă g?p du?c may m?n và d?c du?c thông tin này. - B?n dang phân phân vân xem giá c?, và ch?t lu?ng Tour nhu th? nào... và hàng tram lư do khi?n b?n chua dua ra quy?t d?nh l?a ch?n. B?n dă di du l?ch Dà L?t chua? b?n dang phân vân l?a ch?n don v? t? ch?c hu?ng d?n b?n Tham quan Du l?ch Dà L?t. Thua quư v? cùng t?t c? các b?n thân m?n, Du L?ch Dà L?t