Vi?c di?u tr? táo bón {m?n tính|kinh niên|măn tính} không h? don gi?n nhu nhi?u ngu?i v?n nghi. {V́ v?y|nên|cho nên|thành ra|thành th?|nên chi|v́ th?|b?i th?|b?i v?y|do v?y}, bi?t du?c các nguyên t?c tr? táo bón s? giúp ngu?i b?nh d?t du?c hi?u qu? di?u tr? cao hon và ngan ng?a b?nh tái phát. Nguyên t?c tr? táo bón Ngu?i b?nh nên {tuân th?|tuân} 3 nguyên t?c tr? táo bón sau dây: - Phân bi?t táo bón c?p tính ( m?i {kh?i phát|phát kh?i}) và táo bón {măn tính|kinh niên|m?n tính} ( kéo dài). Dù là táo bón c?p tính hay {măn tính|kinh niên|m?n tính}, c?n xác d?nh {nguyên nhân|duyên c?|duyên do|nguyên c?|nguyên do|can do|can nguyên} gây táo bón s?m d? {không th?|ch?ng th?} khi?n b?nh n?ng hon khi?n vi?c di?u tr? táo bón kéo dài và t?n kém. - B?t d?u tr? táo bón s?m và {s? d?ng|dùng} phuong pháp di?u tr? ít gây h?i nh?t, {ch?ng h?n|ch? h?n} nhu {s? d?ng|dùng} các lo?i thu?c Dông du?c c?a các Công ty có uy tín. Di?u này s? ngan ng?a b?nh táo bón ti?n tri?n n?ng hon và ngan ng?a nguy co {t?n thuong|thuong t?n} {d?i tràng|ru?t già} do {s? d?ng|dùng} {thu?ng xuyên|li?n|li?n tù tù|luôn|ngay|th?ng|th?ng bang|th?ng tu?t|th?ng th?m|b?c tr?c|th?ng t?p|tr?c tính|th?ng tính} thu?c {nhu?n tràng|nhu?n tru?ng}. - Ph?i bi?t lúc {nào là|nào|nà|này|nè} {th?i di?m|th?i kh?c} dánh giá {nguyên nhân|duyên c?|duyên do|nguyên c?|nguyên do|can do|can nguyên} gây táo bón {m?n tính|kinh niên|măn tính}. Bên c?nh dó thu?c ch?a táo bón , ngu?i b?nh cung nên di?u ch?nh ch? d? an u?ng, sinh ho?t cho {phù h?p|h?p|hi?p|h?p|an nh?p|thích h?p}. C? th?: - Không nh?n khi có nhu c?u di {d?i ti?n|?a|di ngoài} - H?i bác s? ho?c du?c s? xem lo?i thu?c dang dùng có gây táo bón hay không n?u có th́ có th? {thay d?i|d?i thay} hay ngung {s? d?ng|dùng} lo?i thu?c du?c không? - Tang ch?t xo trong ch? d? an u?ng b?ng cách an nhi?u trái cây, rau và ngu c?c. - T? di?u ch?nh lu?ng ch?t xo cho d?n khi d?t du?c k?t qu? {di ngoài|?a|d?i ti?n} kh? quan. - Khi di?u ch?nh lu?ng ch?t xo và lo?i ch?t xo hăy {kiên nh?n|nh?n n?i} {th?c hi?n|th?c hành} trong 1 tu?n d? xác d?nh k?t qu? di?u ch?nh ch?t xo dă {phù h?p|h?p|hi?p|h?p|an nh?p|thích h?p} hay chua. - U?ng nhi?u nu?c s? giúp ngu?i b?nh di ti?u d? dàng, không b? táo bón ho?c d?c phân, di?u này r?t có ư nghia ngay c? khi m?i b? b?nh ho?c khi dang pḥng tránh b?nh táo bón. - T?p {thói quen|n?p|l? thói} sinh ho?t dúng gi? {c? d?nh|khang khang|m?t m?c|nh?t d?nh|nh?t m?c|nh?t quy?t|nh?t thi?t} trong ngày và {luy?n t?p|t?p luy?n|t?p du?t|t?p tành} th? d?c th? thao v?a s?c và d?ng d?u. - H́nh thành {thói quen|n?p|l? thói} ít dùng d? cay, nóng và ch?t kích thích. Thu?c di?u tr? t?n g?c b?nh táo bón và có th? ch?a táo bón sau sinh r?t hi?u qu? D? di?u tr? t?n g?c b?nh tao bon man tinh ngu?i b?nh có th? {s? d?ng|dùng} s?n ph?m thu?c Táo K?t Hoàn P/H du?c bào ch? t? bài thu?c L?c v? hoàn gia gi?m, b? sung thêm Nh?c {thung dung|khoan thai|ung dung|thong dong|thong th?|thu th?} và Ma nhân. S?n ph?m thu?c này tr? táo bón d?a trên tác d?ng {nhu?n tràng|nhu?n tru?ng}, b? âm, sinh tân và ki?n t?. Khi du?c {s? d?ng|dùng} theo dúng li?u tŕnh, thu?c ch?a táo bón này s? phát huy t?i da tác d?ng b? th?n âm, thanh n?i nhi?t c?a bài thu?c L?c v? hoàn {k?t h?p|ph?i h?p} v?i tính {nhu?n tràng|nhu?n tru?ng}, thông ti?n c?a Nh?c {thung dung|khoan thai|ung dung|thong dong|thong th?|thu th?}, Ngu t?t và tác d?ng tang d?ch nh?y, khôi ph?c kh? nang t? ti?t d?ch nh?y c?a niêm m?c ?ng tiêu hóa c?a Ma nhân và M?t ong. T? dó, giúp làm m?n phân, di?u ḥa nhu d?ng ru?t, di?u tr? d?t di?m b?nh táo bón và ngan ng?a tái phát. Dây là s?n ph?m thu?c du?c nghiên c?u và {s?n xu?t|sinh s?n} t?i nhà máy d?t tiêu chu?n GMP - Doanh nghi?p 20 nam uy tín trên th? tru?ng du?c ph?m.