In name card nhanh, In name card giá r?, In name card l?y li?n - Dd: 0902 907 977In name card nhanh, In Name Card giá r?, In name card l?y li?n In danh thi?p giá r? nh?t TP.HCM. B?ng giá: In 10 h?p 17.000 d?ng/h?p, 20 h?p 15.000 d?ng/h?p. Thông tin quy cách s?n ph?m Name Card c?a chúng tôi có kích thu?c chu?n 8.8×5.3(cm), dùng lo?i gi?y d?nh lu?ng B280, B300. In b?ng công ngh? in offset. Có cán màng m? hai m?t d? b?o v? ch?ng th?m nu?c và không b? g?p, nhan.Name card (Danh Thi?p, Card Visit) Thi?t k? Name Card tôi s? thi?t k? nhanh v?i nhi?u m?u name card ?n tu?ng .. do chuyên gia thi?t k? m? thu?t thi?t k?.Ch? c?n g?i thông tin c?n in, thông tin ngành ngh? Cty, chúng Ch?t lu?ng , d?p, In d?p, ch?t lu?ng t?t nh?t.màu s?c tuy?t d?p, không ph?i chê.In name card nhanh In danh thi?p gi ?á rliên h?: 0902 907 977 là s?n ph?m co b?n nh?t c?a b?t c? doanh nghi?p hay cá nhân nào có nhu c?u gi?i thi?u và ch? d?n v? b?n thân, don v? c?a ḿnh. V?i s?n ph?m Name card (Danh Thi?p, Card Visit) c?a chúng tôi có kích thu?c chu?n 8.8×5.3(cm), dùng lo?i gi?y d?nh lu?ng B280, B300. In b?ng công ngh? in offset. Có cán màng m? hai m?t d? b?o v? ch?ng th?m nu?c và không b? g?p, nhan.Name card (Danh Thi?p, Card Visit) là m?t công c? kinh doanh quan tr?ng, nó gây ?n tu?ng d?u tiên t?o s? tin tu?ng nh?t d?nh trong vi?c giao thi?p v?i khách hàng. Nó luu tr? thông tin liên h? c?a b?n trong danh b? c?a khách hàng. V́ v?y b?n c?n có m?t danh thi?p du?c in v?i ch?t lu?ng cao, di?u dó s? giúp khách hàng c?a b?n l?a ch?n vi?c luu tr? danh thi?p và d?ng th?i cung th? hi?n s? tôn tr?ng c?a b?n v?i khách hàng.Name card (Danh Thi?p, Card Visit) , in name card, in danh thiep, in nhanh danh thi?p, in namecard, in card, in card visit, in danh thi?p m? thu?t.In Name card (Danh Thi?p, Card Visit) THI?T K? IN ?N CÁC S?N PH?M GIÁ R? CHO DOANH NGHI?P In danh thi?p, Logo, Catalogue, Brochure, t? roi, namecard, bao b́, túi Xách, in sách, catalogue... HOSANA DESIGN M?i chi ti?t vui ḷng liên h?: www.chuyenwebsite.com - www.hosanadesign.com - Website:hosanadesign.com[email protected] Email: 62 709 791(08) Tel: 0902 907 977 Hot-line: : 55/49A Nguy?n Thu?ng Hi?n, P.5, Q. B́nh Th?nhVPGD 2 61 D5, P.25, Q. B́nh Th?nh, TP.HCMVPGD 1: ?n Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCML?u 6, Master Building, S? 41-43 Tr D?a ch?: