d? khi?n b?nh nhân ph?i dùng nhi?u l?n, d? chán n?n v?i các thu?c này b?i b?nh thu?ng xuyên tái phát. Th?m chí, v?i nh?ng b?nh nhân ph?i dùng nhi?u lo?i thu?c quá s? d? b? " ph?n tác d?ng" v?i nhau. Ví d?, thu?c gi?m dau, gi?m chu?ng b?ng có th? gây tang t́nh tr?ng táo bón, và ngu?c l?i thu?c tr? táo bón l?i làm n?ng thêm tri?u ch?ng dau và tru?ng b?ng. C? nhu v?y, s? t?o thành m?t ṿng lu?n qu?n trong phuong pháp di?u tr?, gây ?nh hu?ng d?n tâm lư ngu?i b?nh. Nguyên nhân c?a b?nh viêm d?i tràngThu?c ch?a và cách di?u tr? Viêm D?i Tràng H?i ch?ng ru?t kích thích là b?nh hoàn toàn m?i, m?i du?c d?nh nghia vào nam 1990 b?i WHO. B?nh du?c g?i v?i nhi?u tên khác nhau nhu viêm d?i tràng co th?t, b?nh co th?t d?i tràng hay h?i ch?ng ru?t d? kích thích. Tên vi?t t?t qu?c t? là IBS - (irritable bowel syndrome) . Theo các nghiên c?u, H?i ch?ng ru?t kích thích (HCRKT) là b?nh gây ra các r?i lo?n ch?c nang v? ru?t, tái di tái l?i nhi?u l?n mà không t́m th?y t?n thuong trên niêm m?c ru?t. T? dó, b?nh gây ra nh?ng tri?u ch?ng gi?ng viêm d?i tràng nhu dau b?ng, d?y hoi, di ngoài nhi?u l?n, chu?ng b?ng, phân táo, phân l?ng nhung l?i không có b?t c? t?n thuong nào trên th?c th? mà ph?n nhi?u do các y?u t? th?n kinh nhu d? an d? gây kích thích, lo l?ng, cang th?ng, m?t m?i gây ra . Chính v́ nh?ng tri?u ch?ng "na ná" này, khi?n da ph?n b?nh nhân dang l?m tu?ng v?i b?nh viêm d?i tràng ho?c r?i lo?n tiêu hóa, t? dó t? kê thu?c di?u tr? ho?c di?u tr? sai phuong th?c khi?n b?nh không nh?ng thuyên gi?m mà c̣n n?ng hon do b? ?nh hu?ng b?i y?u t? th?n kinh chi ph?i. Chính v́ v?y, khi nghi ng? b? H?i ch?ng ru?t kích thích, ngu?i b?nh nên d?n các co s? y t? uy tín d? làm d?y d? các xét nghi?m lo?i tr? v?i b?nh viêm d?i tràng. Tuy nhiên, d?a vào nh?ng d?u hi?u du?i dây, ngu?i b?nh v?n có th? phân bi?t du?c v?i b?nh viêm d?i tràng. D?u hi?u Viêm d?i tràng H?i ch?ng ru?t kích thích Lâm sàng : Là nh?ng bi?u hi?n trên co th? ngu?i b?nh và có th? quan sát, c?m nh?n du?c. Phân - Có th? có máu l?n trong phân. - Th? tích khuân phân không thay d?i. - Không có máu và nhi?u nhày. - Khuân phân thay d?i, thu?ng phân s? ? tr?ng thái b? d?t di. Dau b?ng Ít khó ch?u Khó ch?u. B?nh nhân càng lâu nam th́ dau càng thu?ng xuyên hon. Th?m chí có th? s? du?c b?ng n?i c?c c?ng do d?i tràng co th?t. Tru?ng b?ng M?c d? v?a ph?i, b?nh nhân không, ít chú ư t?i tri?u ch?ng này. Bi?u hi?n rơ r?t. B?nh nhân th?y b?ng cang to, vô cùng khó ch?u, khó trung ti?n. M?t ng? B?nh ít khi gây m?t ng? M?t ng? nhi?u, thu?ng xuyên khi dă b? b?nh lâu nam. Y?u t? tâm lư: cang th?ng, stress. Ít ?nh hu?ng ?nh hu?ng nhi?u, rơ r?t. Khi b? cang th?ng, lo l?ng s? th?y các tri?u ch?ng xu?t hi?n ngay ho?c dang b? b?nh th́ th?y n?ng hon. C?n lâm sàng : n?i soi d?i tràng Th?y có viêm loét, xung huy?t. D?i tràng b́nh thu?ng ( không viêm, loét, xung huy?t) benh viem dai trang có ch?a kh?i du?c không H?i ch?ng ru?t kích thích tuy không gây nh?ng t?n thuong trong niêm m?c tiêu hóa, nhung nh?ng tri?u ch?ng c?a b?nh khi?n cu?c s?ng c?a ngu?i b?nh, nh?t là nh?ng ngu?i b? lâu nam du?ng nhu roi vào b? t?c, tuy?t v?ng. T?i sao l?i v?y? Th? nh?t : ngu?i b?nh ch? quan v? b?nh. T? ư dùng thu?c d?n d?n di?u tr? sai hu?ng. Khi t́nh tr?ng b?nh không thay d?i khi?n b?nh nhân có tâm lư bi quan, chán n?n, nghi ḿnh m?c b?nh hi?m nghèo nhu ung thu.và b?nh th́ ngày càng n?ng do ?nh hu?ng c?a tâm lư. T? dó, ngu?i b?nh d? s?ng trong ṿng lu?n qu?n. Th? hai : b?nh HCRKT chua t́m du?c nguyên nhân gây b?nh và cung chua có b?t c? m?t xét nghi?m nào có th? kh?ng d?nh dang m?c b?nh mà ph?i d?a vào nh?ng xét nghi?m khác nhau d? lo?i tr?. V́ v?y, nh?ng co s? khám ch?a b?nh mà c̣n h?n ch? nang l?c r?t d? ch?n doán nh?m thành b?nh viêm d?i tràng. T? dó, kê cho b?nh nhân thu?c kháng sinh, kháng khu?n ho?c men tiêu hóa v? di?u tr?. Vi?c s? d?ng kháng sinh tùy ti?n không c?n thi?t vô h́nh chung làm m?t di nh?ng vi khu?n có l?i cho du?ng ru?t. T? dó, h? tiêu hóa b? suy y?u, d? b? t?n công b?i các tác nhân gây b?nh nhu virus, vi khu?n., các tri?u ch?ng c?a b?nh d? xu?t hi?n và kéo dài. Th? ba : các phuong pháp di?u tr? hi?n t?i HCRKT hi?n nay ch? d?ng l?i ? vi?c di?u tr? các tri?u ch?ng gây b?nh nhu thu?c Gi?m dau, gi?m co th?t, ch?ng sinh hoi, ch?ng tiêu ch?y, ch?ng táo bón, an th?n, gây ng?, . mà không lo?i tr? tri?t