M#7897;t s#7889; [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...].1. River Prince #272;� L#7841;t#272;#432;#7907;c x�y d#7921;ng n#259;m 2010, River Prince Hotel mang n�t #273;#7897;c #273;�o ri�ng, t� #273;i#7875;m th�m cho nh#7919;ng t�a nh� ch#7885;c tr#7901;i trong th�nh ph#7889; n�y. T#7915; #273;�y, kh�ch c� th#7875; d#7877; d�ng ti#7871;p c#7853;n #273;#432;#7907;c n�t #273;#7865;p s#7889;ng #273;#7897;ng c#7911;a th�nh ph#7889; #7903; m#7885;i g�c c#7841;nh. M#7897;t #273;i#7875;m kh�ng k�m ph#7847;n #273;#7863;c bi#7879;t l� v#7883; tr� kh�ch s#7841;n d#7877; d�ng ti#7879;p c#7853;n trung tam bao hanh tivi samsung tai tphcm v� s#7889; #273;#7883;a #273;i#7875;m th� v#7883; nh#432; Phat Tire Ventures, Groovy Gecko Tours, D#7883;ch v#7909; [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]. River trung tam bao hanh tivi samsung tai tphcm Prince Hotel c#361;ng #273;#7873; xu#7845;t th�m r#7845;t nhi#7873;u thi#7871;t b#7883; l�m k� ngh#7881; c#7911;a b#7841;n #7903; #272;� L#7841;t th�m ti#7879;n l#7907;i. Kh�ch s#7841;n #273;em #273;#7871;n s#7921; ti#7871;p c#7853;n h�ng lo#7841;t d#7883;ch v#7909; nh#432; ph�ng h�t thu#7889;c, k�t s#7855;t, ph#7909;c v#7909; #259;n t#7841;i ph�ng, d#7883;ch v#7909; tr�ng xe, trung tam bao hanh tivi sony tai tphcm d#7883;ch v#7909; Internet.

104 ph�ng trong t#7893;ng s#7889; 4 l#7847;u mang #273;#7871;n cho b#7841;n s#7921; #7845;m c�ng v� d#7877; ch#7883;u nh#432; #273;ang #273;#432;#7907;c #7903; nh� v� nh#7919;ng thi#7871;t b#7883; hi#7879;n #273;#7841;i nh#432; t#7855;m b#7891;n v� t#7855;m hoa sen ri�ng, b#7891;n t#7855;m, n#432;#7899;c #273;�ng chai mi#7877;n ph�, v�i hoa sen, ph�ng kh�ng h�t thu#7889;c. B�n c#7841;nh #273;�, kh�ch s#7841;n c�n g#7907;i � cho b#7841;n nh#7919;ng ho#7841;t #273;#7897;ng trung tam bao hanh tivi sony tai tphcm vui ch#417;i gi#7843;i tr� b#7843;o #273;#7843;m b#7841;n lu�n th#7845;y h#7913;ng trung tam bao hanh tivi toshiba tai tphcm th� trong su#7889;t k� ngh#7881;. Khi b#7841;n t�m ki#7871;m ch#7895; t#7841;m tr� tho#7843;i m�i v� ti#7879;n nghi #7903; #272;� L#7841;t, h�y b#7855;t #273;#7847;u cu#7897;c h�nh tr�nh #273;#7871;n River Prince Hotel2. [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]N#7857;m #7903; trung t�m c#7911;a #272;� L#7841;t, kh�ch s#7841;n ngay c#7841;nh h#7891; Xu�n H#432;#417;ng n#7893;i ti#7871;ng. Kh�ng ph#7843;i nghi ng#7901;i g� v#7899;i v#7883; tr� thu#7853;n ti#7879;n c#7911;a n� c� th#7875; d#7877; d�ng #273;#7871;n c�c #273;#7883;a #273;i#7875;m #259;n u#7889;ng, mua s#7855;m v� c�c khu t�m vui ch#417;i gi#7843;i tr�. Ph�ng kh�ch #273;#432;#7907;c thi#7871;t k#7871; theo phong c�ch truy#7873;n th#7889;ng v� duy�n trung tam bao hanh tivi toshiba tai tphcm d�ng, v� c� c�c ti#7879;n nghi thi#7871;t y#7871;u nh#432; v�i t#7855;m, tivi, t#7911; bar mini, ph�ng kh�ng h�t thu#7889;c, d#7883;ch v#7909; spa, b�i #273;#7853;u xe v� d#7883;ch v#7909; thu #273;#7893;i ngo#7841;i t#7879;. #272;�y th#7921;c l� m#7897;t n#417;i #7845;m c�ng th�n m#7853;t #273;#7875; l#432;u tr�, Blue Moon Resort Spa lu�n ph#7909;c ph#7909; chu #273;�o, th�n thi#7879;n v� hi#7871;u kh�ch.H�y #273;#7871;n v#7899;i Blue Moon #272;� L#7841;t #273;#7875; t#7853;n h#432;#7903;ng.C�NG TY TNHH DU L#7882;CH QU#7888;C T#7870; CH�U � TH�I B�NH D#431;#416;NG cung c#7845;p d#7883;ch v#7909; ri�ng cho [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...].

MSDN:0101593532 - GPLHQT : 01015/2011/TCDLKhu v#7921;c ph�a B#7855;c:

S#7889; 5 H�ng Chi#7871;u - Ho�n ki#7871;m - H� N#7897;i

Tel: (+84)4 3929 0808 - Fax: (+84)4 3923 3581