[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]Collagen t#432;#417;i tinh ch#7845;t 90% h�ng c#7911;a Ph�p.

G�up l�n da ch#7889;ng l#7841;i s#7921; l�o ho� - ch#7889;ng ch#7843;y x#7879; l�n da.

GI�P DA C#258;NG M#7882;N - TR#7854;NG DA - M#7900; V#7870;T TH�M N�MB#7897; #273;i#7873;u tr#7883; collagen t#432;#417;i 90% n�y #273;#432;#7907;c s#7843;n xu#7845;t d#7921;a tr�n chi#7871;t xu#7845;t c� ng#7891;n g#7889;c t#7915; c�c sinh v#7853;t #273;#7841;i d#432;#417;ng, bao g#7891;m Collalift v� Lipit gi�p l�m tr#7867; h�a l�n da m#7897;t c�ch hi#7879;u qu#7843; nh#7845;t.

V#7899;i c�ng th#7913;c c#7845;u t#7841;o #273;#432;#7907;c tinh luy#7879;n d#432;#7899;i d#7841;ng tinh ch#7845;t d#7877; d�ng th#7849;m th#7845;u, nhanh ch�ng gi�p da s#7843;n sinh ra c�c s#7907;i Collagen v� c�c th�nh ph#7847;n ho#7841;t #273;#7897;ng li�n quan l�m cho da #273;#432;#7907;c tr#7867; h�a l#7841;i, gi#7843;m t#7889;i #273;a c�c n#7871;p nh#259;n c#361;ng nh#432; gi�p #273;#7883;nh h�nh l#7841;i #273;#432;#7901;ng n�t c#7911;a g#432;#417;ng m#7863;t trung tam bao hanh may lanh panasonic tai tphcm #273;� ph#7847;n n�o thay #273;#7893;i do s#7921; ch#7843;y x#7879; g�y ra.

Th�nh ph#7847;n ch�nh : - Anti- wrinkle (Ch#7845;t ch#7889;ng nh#259;n) : Collagen chi#7871;t xu#7845;t t#7915; sinh v#7853;t bi#7875;n Marine Collagen Solution cung c#7845;p n#432;#7899;c v� l�m m#7873;m m#432;#7907;t b#7873; m#7863;t da.

- Collagen Stimulator (ch#7845;t k�ch th�ch s#7843;n sinh ra trung tam bao hanh may lanh panasonic tai tphcm collagen) : Collalift l� th�nh ph#7847;n b#7893; sung #7903; d#7841;ng keo m#7841;ch nha gi�p da t#432;#417;i tr#7867;. Tinh ch#7845;t n�y c� ngu#7891;n g#7889;c t#7915; th#7921;c v#7853;t b#7843;o v#7879; da ch#7889;ng l#7841;i c�c t�c nh�n g�y h#7841;i do m�i tr#432;#7901;ng.

- Moisture Booter (ch#7845;t gi#7919; #7849;m da) : Ch#7845;t Lipit phosphory/choline copolymer l� m#7897;t d#7841;ng h#7907;p ch#7845;t ph�n t#7917; gi�p t#259;ng c#432;#7901;ng v� k�o d�i qu� tr�nh gi#7919; #7849;m cho da.

S#7843;n ph#7849;m #273;#432;#7907;c s#7917; d#7909;ng cho nh#7919;ng l�n da n�o ?

- S#7843;n ph#7849;m #273;#432;#7907;c d�ng cho t#7845;t c#7843; trung tam bao hanh may lanh lg tai tphcm c�c lo#7841;i da.

- #272;#7863;c bi#7879;t da kh�, da l�o h�a, m#7845;t n#432;#7899;c, ch#7843;y x#7879;, k�m #273;�n h#7891;i v� s#259;n ch#7855;c.

- Da tu#7893;i t#7915; 25 tr#7903; #273;i b#7855;t #273;#7847;u xu#7845;t hi#7879;n d#7845;u hi#7879;u l�o h�a.

- S#7843;n ph#7849;m #273;#432;#7907;c d�ng k#7871;t h#7907;p v#7899;i m�y th#7849;m m#7929; gi�p n�ng c#417;, x�a nh#259;n, ch#7889;ng ch#7843;y x#7879; c#7921;c hi#7879;u qu#7843;.

- S#7917; d#7909;ng collagen gi�p nu�i d#432;#7905;ng ph#7909;c h#7891;i da b#7883; t#7893;n th#432;#417;ng do n�m, m#7909;n, m�i m�n.

C�NG D#7908;NG :

-Ch#7889;ng l�o ho� cho da , ch#7889;ng nh#259;n da ,t�i t#7841;o t#7871; b�o da .

- #272;em #273;#7871;n cho l�n m#7897;t s#7913;c s#7889;ng trung tam bao hanh may lanh lg tai tphcm m#7899;i kho#7867; m#7841;nh h#417;n ,gi�p da t#432;#417;i s�ng h#417;n, tr#7855;ng m#7883;n h#417;n.

-T�i t#7841;o v� l�m m#7845;t h#7859;n c�c v#7871;t nh#259;n tr�n b#7873; m#7863;t c#7911;a b#7841;n.

- Ph#7909;c h#7891;i l#7841;i nh#7919;ng trung tam bao hanh may lanh toshiba tai tphcm l�n da b#7883; ch#7843;i x#7879; theo th#7901;i gian.

- Ph#7909;c h#7891;i nh#7919;ng l�n da b#7883; s#7841;m n�m.

- Ng#259;n ng#7915;a t�n nhang, m#7909;n #273;#7847;u #273;en.Li#7873;u l#432;#7907;ng s#7917; d#7909;ng:

- Ch#7881; c#7847;n b#417;m 1 gi#7885;t r#7891;i thoa v�o n#417;i B#7841;n c#7847;n sau #273;� massage #273;#7873;u #273;#7875; tinh ch#7845;t collagen t#432;#417;i th#7849;m th#7845;u v�o .

- Sau khi r#7917;a m#7863;t th#7853;t s#7841;ch, thoa Collagen tr#7921;c ti#7871;p l�n m#7863;t v� c#7893;, massage chuy#7875;n #273;#7897;ng nh#7865; nh�ng v� t#7853;p trung v�o nh#7919;ng v�ng b#7883; nh#259;n nhi#7873;u t#7915; c#7893; l�n #273;#7871;n #273;#7881;nh tr�n cho #273;#7871;n khi s#7843;n ph#7849;m th#7849;m th#7845;u ho�n to�n.

- D�ng ng�y 2 l#7847;n v�o s�ng v� t#7889;i (t#7889;t nh#7845;t tr#432;#7899;c khi #273;i ng#7911;)

B#7841;n s#7869; c#7843;m nh#7853;n s#7921; kh�c bi#7879;t ngay l#7853;p t#7913;c sau l#7847;n s#7917; d#7909;ng #273;#7847;u ti�n.

- S#7843;n ph#7849;m d#7877; s#7921; d#7909;ng v� r#7845;t thu#7853;n ti#7879;n khi B#7841;n #273;i #273;�u b#7855;t k#7923; #273;#7873;u mang theo .

Ch#7881; ti�u k�ch trung tam bao hanh may lanh toshiba tai tphcm #7913;ng: Kh�ng g�y k�ch #7913;ng .

B#7843;o qu#7843;n: B#7843;o qu#7843;n n#417;i tho�ng m�t.

HSD : In tr�n bao b� s#7843;n ph#7849;m.

Xu#7845;t x#7913; : Ph�p.

Dung l#432;#7907;ng : H#7897;p 7 #7889;ng *5ml

Gi� b�n: 3.220.000 VN#272; => nay ch#7881; c�n 2.985.000 #273;

G�a b�n l#7867; 1 #7889;ng 5 ml = 440.000 #273;[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]-----------------------------------------

Li�n h#7879; #273;#7863;t h�ng: 0987.946.899 - 0943.703.668

Email: [email protected]

YM: [email protected]

[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]