[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]T�m t#7855;t truy#7879;n:V�o th#7901;i k#7923; Xu�n Thu chi#7871;n qu#7889;c, vua n#432;#7899;c Ng� l�c b#7845;y gi#7901; l� Ng� v#432;#417;ng Li�u. N#259;m 515 TCN, nh�n l�c S#7903; B�nh v#432;#417;ng m#7845;t, con th#7913; l� S#7903; Chi�u v#432;#417;ng m#7899;i l�n thay, Ng� v#432;#417;ng b�n sai ng#432;#7901;i mang qu�n #273;�nh S#7903;, bao v�y #273;#7845;t L#7909;c Cao.

C�ng t#7917; Quang l� anh h#7885; c#7911;a Ng� v#432;#417;ng Li�u. Th�ng 4 n#259;m 515 TCN, trong l�c chi#7871;n s#7921; sua may giat quan 4 v#7899;i n#432;#7899;c S#7903; ch#432;a ng� ng#361; th� c�ng t#7917; Quang m#432;u #273;o#7841;t ng�i vua n#432;#7899;c Ng�. Trong nh� c�ng t#7917; Quang c� m#7897;t m�n kh�ch l� Ng#361; T#7917; T#432;, Ng#361; T#7917; T#432; hi#7871;n k#7871; d�ng th�ch sua may giat quan 4 kh�ch h�nh th�ch Ng� v#432;#417;ng, c�n ti#7871;n c#7917; Chuy�n Ch#432; l�m th�ch kh�ch.

C�ng t#7917; Quang m#7901;i Ng� v#432;#417;ng Li�u #273;#7871;n d#7921; ti#7879;c r#7891;i sai d#361;ng s#297; Chuy�n Ch#432; h�nh th�ch �ng. Chuy�n Ch#432; gi#7845;u s#7861;n l#432;#7905;i dao trong b#7909;ng c�, khi b#432;ng c� #273;#7871;n g#7847;n Ng� v#432;#417;ng b�n r�t dao ra b#7845;t sua may giat quan 5 ng#7901; #273;�m Ng� v#432;#417;ng. Ng� v#432;#417;ng ch#7871;t t#7841;i ch#7895;. C�ng t#7917; Quang l�n ng�i l#7845;y hi#7879;u l� H#7841;p L#432;.

L�c #273;� m#7897;t ng#432;#7901;i con vua c#7911;a Ng� Li�u l� Kh�nh K#7925; #273;ang chinh chi#7871;n #7903; n#432;#7899;c S#7903;, nghe tin vua cha b#7883; s�t h#7841;i th� tr#7889;n sang n#432;#7899;c V#7879;, chi�u hi#7873;n #273;�i s#297;, li�n k#7871;t l�n bang ch#7901; ng�y tr#7903; v#7873; ph#7909;c th�. H#7841;p L#432; nghe tin lo #259;n kh�ng bi#7871;t sua may giat quan 5 ngon, n#7857;m kh�ng #273;#432;#7907;c y�n, nghe ti#7871;ng Y�u Ly y�u h�ng b�n ngh#297; k#7871; d�ng Y�u Ly #273;#7875; sua may giat quan 6 gi#7871;t Kh�nh K#7925;.

#272;#7875; Kh�nh K#7925; tin, H#7841;p L#432; b�n d�ng kh#7893; nh#7909;c k#7871; kh�p Y�u Ly v�o t#7897;i r#7891;i ch#7863;t m#7845;t tay ph#7843;i, gi#7871;t ch#7871;t c#7843; b#7889; m#7865; v#7907; con. Y�u Ly g#7863;p Kh�nh K#7925;, xin chi�u n#7841;p #273;#7875; c�ng b�o th� H#7841;p L#432;. Kh�nh K#7925; tin d�ng v� k#7871;t l�m t�m ph�c.

#272;#7871;n khi Kh�nh K#7925; #273;#432;a binh s#297; v� thuy#7873;n b� xu�i d�ng Tr#432;#7901;ng Giang ti#7871;n #273;�nh Ng�, Kh�nh K#7925; c�ng ng#7891;i chung thuy#7873;n v#7899;i Y�u Ly, Y�u Ly nh#7857;m l�c gi� th#7893;i m#7841;nh c#7847;m gi�o #273;�m xuy�n qua b#7909;ng Kh�nh K#7925;.

Theo #273;�ng d�ng ch#7843;y l#7883;ch s#7917;, m#7897;t tr�ng s#297; uy m�nh #273;� ph#7843;i sua may giat quan 6 ra #273;i v#297;nh vi#7877;n, mang theo m#7889;i th� th#7845;u x#432;#417;ng c#7889;t m� ch#432;a k#7883;p #273;�i l#7841;i. Nh#432;ng d#432;#7899;i s#7921; t#432;#7903;ng t#432;#7907;ng c#7911;a Nguy#7879;t Quan, l#7883;ch s#7917;, t#7899;i #273;�y v#7851;n ch#432;a ch#7845;m d#7913;t�T�c gi#7843;: Nguy#7879;t QuanNh�m d#7883;ch: #272;ang c#7853;p nh#7853;t...Th#7875; lo#7841;i: [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]T�nh tr#7841;ng: #272;� ho�n th�nh[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

S#7903; H�n Tranh B�