#272;#259;ng tin VIP v#7899;i 100,000 VND! - Click Here!Qu#7843;ng c�o Banner tr�n raovat68! - Click Here!Trong x� h#7897;i ng�y nay, vi#7879;c tr�nh b�y v#7845;n #273;#7873; tr#432;#7899;c #273;�m #273;�ng #273;� tr#7903; th�nh m#7897;t vi#7879;c r#7845;t th#432;#7901;ng xuy�n v#7899;i m#7885;i ng#432;#7901;i. Nh#432;ng #273;#7841;i #273;a s#7889; khi n�i tr#432;#7899;c #273;�m #273;�ng thi g#7847;n nh#432; qu�n h#7871;t n#7897;i dung c#7847;n n�i c#7911;a m�nh v� quan tr#7885;ng h#417;n l� kh�ng th#7875; truy#7873;n t#7843;i th�ng #273;i#7879;p c#7911;a m�nh xu#7889;ng ng#432;#7901;i nghe, khi#7871;n ng#432;#7901;i nghe c#7843;m th#7845;y nh�m ch�n.B#7841;n mu#7889;n th�nh c�ng v� t#7841;o d#7921;ng TIP BONG DA h�nh #7843;nh t�ch c#7921;c trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm cho b#7843;n th�n?B#7841;n mu#7889;n m#7885;i ng#432;#7901;i d�ng hi#7871;n tr�i tim cho b#7841;n?B#7841;n mu#7889;n truy#7873;n c#7843;m h#7913;ng #273;#7875; m#7885;i ng#432;#7901;i ph�t huy h#7871;t ti#7873;m n#259;ng b#7843;n th�n?TIP BONG trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm DA B#7841;n mu#7889;n chia s#7867; nh#7919;ng #432;#7899;c m#417; tuy#7879;t v#7901;i nh#7845;t c#7911;a m�nh cho m#7885;i ng#432;#7901;i c�ng b#7841;n theo #273;u#7893;i v� bi#7871;n #432;#7899;c m#417; th�nh hi#7879;n th#7921;c?B#7841;n mu#7889;n th#259;ng ti#7871;n nhanh ch�ng trong m#7885;i c�ng vi#7879;c hay s#7921; nghi#7879;p #273;ang theo #273;u#7893;i?H�y n#7855;m b#7855;t c�c b� quy#7871;t trung tam bao hanh may giat samsung tai tphcm t#7915; di#7877;n gi#7843; h�ng #273;#7847;u Vi#7879;t Nam Qu�ch Tu#7845;n Khanh, #273;#7875; TIP BONG DA #273;#432;#7907;c xem nh#7919;ng b�i di#7877;n thuy#7871;t hay nh#7845;t th#7871; gi#7899;i v� n#7855;m b#7855;t c�ch bi#7871;n m#7885;i b�i tr�nh b�y - di#7877;n thuy#7871;t c#7911;a m�nh th�nh th�ng #273;i#7879;p chinh ph#7909;c l�ng ng#432;#7901;i.http://www.youtube.com/watch?v=P1GkW...layer_embeddedtrung tam bao hanh may giat samsung tai tphcmM#7897;t s#7889; h�nh #7843;nh h#7897;i TIP BONG DA th#7843;otrung tam bao hanh may giat sanyo tai tphcmDi#7877;n gi#7843; Qu�ch Tu#7845;n KhanhAnh l� m#7897;t doanh nh�n th�nh c�ng, di#7877;n gi#7843; chuy�n nghi#7879;p v� l� chuy�n gia v#7873; l#297;nh v#7921;c Ph�t tri#7875;n con ng#432;#7901;i.Hi#7879;n TIP BONG DA anh l� Ch#7911; t#7883;ch Power UP Group ti�n phong trong l#297;nh v#7921;c ph�t tri#7875;n con ng#432;#7901;i, di#7877;n gi#7843; chuy�n nghi#7879;p c#7911;a C�ng ty d'Oz International (Singapore) l� 1 trong 6 PEP (Personal Efficiency Program) facilitator #273;#7847;u ti�n #273;#432;#7907;c ch#7913;ng nh#7853;n qu#7889;c t#7871; #7903; khu v#7921;c Ch�u �. Ngo�i b#7857;ng MBA c#7911;a Tr#432;#7901;ng Qu#7843;n tr#7883; Maastricht, H� Lan, anh c�n thu g#7863;t #273;#432;#7907;c nhi#7873;u kinh nghi#7879;m #273;a ng�nh sau g#7847;n 18 n#259;m l�m vi#7879;c trong c�c l#297;nh v#7921;c b�o ch�, qu#7843;n l� PR Marketing, Sale, #273;i#7873;u h�nh trung tam bao hanh may giat sanyo tai tphcm doanh nghi#7879;p v� gi#7843;ng d#7841;y #272;#7841;i h#7885;c.Anh #273;� gi�p #273;�nh th#7913;c v� TIP BONG DA truy#7873;n c#7843;m h#7913;ng cho h#417;n 100.000 ng#432;#7901;i m#7895;i n#259;m bao g#7891;m sinh vi�n, qu#7843;n l�, ng#432;#7901;i h�nh ngh#7873; chuy�n nghi#7879;p, gi�m #273;#7889;c, ch#7911; doanh nghi#7879;p� ph�t huy ti#7873;m n#259;ng #273;#7875; c� th#7875; #273;#7841;t nh#7919;ng th�nh qu#7843; xu#7845;t s#7855;c trong nhi#7873;u l#297;nh v#7921;c.Hi#7879;n #273;#432;#7907;c xem l� di#7877;n gi#7843; h�ng #273;#7847;u Vi#7879;t Nam, anh #273;� #273;#432;#7907;c nhi#7873;u b�o ch� v� truy#7873;n h�nh #273;#7873; c#7853;p #273;#7871;n nh#432; Thanh Ni�n, Ng#432;#7901;i Lao #272;#7897;ng, Ph#7909; N#7919; Th�nh Ph#7889;, Tu#7893;i Tr#7867;, Doanh nh�n S�i G�n, S�i G�n Gi#7843;i Ph�ng, VietNam News, #273;�i BBC, HTV, VTV, VTC, VCTV�TH�NG TIN CH#431;#416;NG TR�NH B� QUY#7870;T TR�NH B�Y:GI� V�: 290.000 VN#272;TH#7900;I GIAN: 17/03/2013 - T#7914; 8H30 - 17H30.#272;#7882;A #272;I#7874;M : HOA SEN 6, KS KIM LI�N, 7 #272;�O DUY ANH, H� N#7896;I