CC GOLDEN LAND GIÁ S?C ch? t? 21.3tri?u-T?ng Ipad4

T?ng ngay ipad 4 32G tr? giá 16 tri?u d?ng khi khách hàng mua can h? Golden Land - 275 Nguy?n Trăi t? ngày 10/3 - 10/4/2013! *Nh?ng ti?n tích vu?t tr?i c?a d? án chung cu Golden land: - V? trí d?p là y?u t? chính giúp Golden Land có v? th? riêng. 1. V? trí: Golden Land chi?m linh m?t v? trí d?c d?a n?m trên tr?c du?ng Nguy?n Trăi, tr?c du?ng duy nh?t n?i Hà Dông và m?t s? huy?n lân c?n v?i n?i thành Hà N?i. D? án n?m g?n di?m giao c?t c?a du?ng vành dai 3. T? dây, ngu?i dân r?t d? dàng di t?i H? Hoàn Ki?m, sân bay N?i Bài, Trung tâm h?i ngh? Qu?c gia, sân v?n d?ng M? D́nh. G?n các tru?ng d?i h?c l?n c?a HN, các khu thuong m?i, b?nh vi?n.v?i ti?n ích vu?t tr?i. 2. Thi?t k?: Chung cu Golden Land g?m 4 ṭa nhà chung cu cao c?p cao 25-27 t?ng v?i 3 t?ng h?m và 5 t?ng thuong m?i và 1 ṭa thuong m?i cao 33 t?ng. Ṭa A cao 27 t?ng: Di?n tích can h? t? 90 d?n 192 m2 v?i 2,3,4 PN (dă xây d?n t?ng 3) Ṭa B, C cao 25 t?ng: di?n tích t? 93 d?n 166 m2 v?i 2,3,4 PN (hi?n s?p c?t nóc) Giá Ṭa A: T? 23.700.000 D?n 24.700.000 - (Bàn Giao Thô - Dă bao g?m VAT) Thanh toán thành 7 d?t: 30 -10 -10 -10 - 10 -10 -20 + 2% phí b?o tŕ Bàn Giao nhà d? ki?n quư IV / 2014 Giá Ṭa B: T? 26 tri?u d?n 26,5 tri?u /m2 (Bàn giao thô - Dă bao g?m VAT) Thanh toán thành 5 d?t: 50 - 15 - 15 - 15 -15 - 25 + 2% phí b?o tŕ Bàn giao nhà d? ki?n Quư I / 2014
M?i chi ti?t vui ḷng liên h? : 0916-047-127
C?m on Qúy khách hàng dă quan tâm.