Tu v?n mua Máy l�*m s?a d?u n�*nh

Siêu th? di?n máy Enterbuy - m?t d?a ch? uy t�*n h�*ng d?u trong linh v?c cung c?p các s?n ph?m Máy l�*m s?a d?u n�*nhc?a các thuong hi?u n?i ti?ng . ch?t lu?ng cao, giá th�*nh th?p nh?t th? tru?ng. Các s?n ph?m Máy l�*m s?a d?u n�*nh do công ty chúng tôi cung c?p du?c nh?p kh?u ch�*nh hãng , v?i thi?t k? sang tr?ng, m?u mã phong phú, k�*ch thu?c da d?ng phù h?p các yêu c?u c?a quý khách h�*ng.Máy l�*m s?a d?u n�*nh SoyLove IOM-801A

Máy l�*m s?a d?u n�*nh Soylove model IOM-801 cung nhu máy l�*m s?a d?u n�*nh model Soylove IOM-201A n?i ti?ng v?i các ch?c nang ch�*nh l�*: l�*m sua may giat quan 1 s?a d?u n�*nh, d?u ph?, t�*o ph?. Máy du?c b? sung ch?c nang n?u cháo hoa t? d?ng an r?t ngon v�* d?p m?t. Thi?t k? sang tr?ng hon. Linh ki?n 100% inox, không gây ung thu, vô sinh v�* d?t bi?n gien.

L�*m du?c s?a d?u n�*nh, t�*o ph?, d?u ph?Dung t�*ch l�*m s?a d?u n�*nh: sua may giat quan 1 1.3 l�*t/m?Dung t�*ch l�*m nu?c d?u ph?: 1.7 l�*t/m?K�*ch thu?c (mm): 193 x 250 x 315Ph? ki?n theo máy: Khuôn l�*m d?u ph?, V?i l?c, V?t l?c, Bình nh?a 2 l�*t, C?c dong, Men l�*m d?u ph?, dây ngu?n, sách hu?ng d?nDi?n áp: 220-240V. Công su?t tiêu th? lúc dun: 900WTh?i gian l�*m s?a d?u n�*nh: 30 phút/m? 1.3 l�*tTh?i gian dun nu?c d?u l�*m d?u ph? v�* t�*o ph?: 20 phút/m? 1.7 l�*tTh?i gian n?u cháo hoa: 40 phút/m? sua may giat quan 2 1.3 l�*tS?a d?u n�*nh u?ng du?c luôn, không ph?i l?cCó ch?c nang h?n gi?. D?n gi? thì máy l�*m ra s?a d?u n�*nh nóng v�* cháo nóngCó m�*n hình hi?n th?i gian cho bi?t bao lâu thì xongM?/Khóa máy b?ng cách g?t ngang Gi. . . ..Th�*ch h?p v?i không gian thi?t k? b?p Âu, Á

D?n v?i siêu th? máy www.enterbuy.vn,các b?n s? mua du?c s?n ph?m Máy l�*m s?a d?u n�*nhch�*nh hãng, giá h?p lý. V?i tu cách l�* nh�* phân ph?i ch�*nh th?c Máy l�*m s?a d?u n�*nh t?i Vi?t Nam- noi h?i t? các thuong hi?u h�*ng d?u th? gi?i, chúng tôi cam k?t mang l?i cho Quý khách h�*ng sua may giat quan 2 s?n ph?mMáy l�*m s?a d?u n�*nh m?i 100%, b?o h�*nh ch�*nh hãng trên to�*n quôc. Ngo�*i ra khi mua Máy l�*m s?a d?u n�*nh b?n s? sua may giat quan 3 có co h?i s? h?u nhi?u ph?n qu�* có giá tr? v?i nh?ng chuong trình c?c k? h?p d?n t?i th? gi?i di?n máy t?i Enterbuy.vnB?n có th? tham kh?o các s?n ph?m Máy l�*m s?a d?u n�*nh m�* th? tru?ng hi?n dang ua chu?ng Máy l�*m s?a d?u n�*nh Homepro HP-338AMáy l�*m s?a d?u n�*nh Homepro HP-999Máy l�*m s?a d?u n�*nh Bluestone SMB-7381(SMB-746)Máy l�*m s?a d?u n�*nh Bluestone SMB-7377(SMB-739)Máy l�*m s?a d?u n�*nh SoyLove IOM-801AMáy l�*m s?a d?u n�*nh SoyLove IOM-201AMáy l�*m s?a d?u n�*nh Korea King KSM 1530Máy l�*m s?a d?u n�*nh Korea King KSM 1210SMáy l�*m s?a d?u n�*nh Tiross TS981

Máy l�*m s?a d?u n�*nh Saiko SM-589S

Máy l�*m s?a d?u n�*nh Saiko SM-579S

DEAL KHUY?N MÃI GIÁ T?T HÔM NAY, truy c?p http://hotdeal.enterbuy.vn d? bi?t thêm chi ti?tDEAL KHUY?N MÃI GIÁ T?T HÔM NAY, truy c?p http://hotdeal.enterbuy.vn sua may giat quan 3 d? bi?t thêm chi ti?tS?n ph?m d?oc phân ph?i b?i:

Công ty TNHH D?u tu v�* thuong m?i Enterbuy Vi?t Nam

S? 114 Khu?t Duy Ti?n - Thanh Xuân - H�* N?i

DT: 84.4.35510165 Fax: (04) 35690731 Hotline: 0904585418

E-mail: [email protected] Website: http://enterbuy.vn

D?N V?I TH? GI?I DI?N MÁY ENTERBUY, B?N S? CÓ NH?NG TH? B?N C?N V?I GIÁ H?P LÝ NH?T

HÃY TRUY C?P VÀO http://enterbuy.vn - TH? GI?I DI?N MÁY HÀNG D?U VI?T NAM

************************************************** ************************************************

CHÚNG TÔI CAM K?T BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG, M?I 100%, B?O HÀNH CHÍNH HÃNG

C?m on Quý khách h�*ng dã quan tâm d?n s?n Ph?m :Máy l�*m s?a d?u n�*nh , Máy xay d?u n�*nh , May xay dau nanh , May lam sua dau nanh , Máy xay s?a d?u n�*nh , May xay sua dau nanh , May xay dau nanh da nang , mua may xay dau nanh , May xay dau nanh han quoc , May xay dau nanh Soylove