Bắt đầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực "Cung cấp hệ thống thiết bị bếp công nghiệp", trong suốt quá trình l*m việc chúng tôi đã dần t*ch lũy đựoc kinh nghiệm trong dịch vụ "Cung cấp - Bảo h*nh - Bảo trì" các nh* ăn t*p thể,nh* h*ng khách sạn.
Cho đến nay, công ty Inox H* Minh đã vững v*ng v* tự tin trong lĩnh vực Cung cấp hệ thống thiết bị inox, các khu công nghiệp, nh* h*ng khách sạn, trường học, bệnh viện.