Chúng tôi chuyên may và cung c?p túi b?c áo vest, túi b?c váy cu?i cho các nhà may trên toàn qu?c và xu?t kh?u xu?t kh?u. Giá r?, du?ng may s?c s?o, in nét. - Mi?n phí thi?t k? - In ?n và may theo yêu c?u khách hàng - Ch?t li?u: v?i không d?t, v?i dù, nh?a Quư khách hàng có nhu c?u vui ḷng liên h? Di?n tho?i: 083 8494353 - 0902 307398 (Anh Thi) Email: http://[email protected] Website: www.nanamvn.com