Kính chào quư khách hàng! Quư khách hàng có nhu c?u vui ḷng liên h? v?i chúng tôi theo thông tin sau: Di?n tho?i: 082 2020398 Di d?ng: 09023 07398 Mr Thi Email: [email protected] Website: www.nanamvn.com Chúng tôi chuyên s?nxu?t: - Áo thun qu?ng cáo - Áo l?p, áo nhóm - Áo thun d?ng ph?c tru?ng h?c, công ty, nhà hàng. - Áo thun xu?t kh?u - Mu lu?i trai qu?ng cáo - Mu lu?i trai xu?t kh?u L?i th? c?nh tranh: - Làm hàng dúng ch?t lu?ng v?i - Giao hàng dúng h?n (nh?n làm nh?ng don hàng g?p) - Giá t?n g?c c?a co s? s?n xu?t Khách hàng c?a chúng tôi: Honda, Yamaha, Toyota, Nokia, Mobifone, Kingston, Saigon tourist, Kumho, Nippon, Fiditour.... Th? tru?ng xu?t kh?u: M?, Nh?t, Canada, Nauy, Th?y Di?n, Singapore, Thái Lan. D?i tác h?p tác v?i chúng tôi: Công ty TNHH S?n xu?t Thuong m?i Song Tr?n