biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặ biệt,asean, nh*t bản, việt nam

biểu thuế xuất nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt, 2012, 2015
Xem Ảnh lớn
Mã sách: biểu thuế xnk ưu đãi đăc biệt
Tác giả
Nh* xuất bản: T*i Ch*nh
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 506.00
Giá bìa: 298,000 VNĐ
Giá bán 298,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua
Chi tiết

Biểu thuế xuất nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Nh*t Bản, Việt Nam - Nh*t Bản, ASEAN-úc-Niu Di-lân, ASEAN-ấn Độ 2012

Danh mục h*ng hóa xuất - nh*p khẩu Việt Nam v* biểu thuế năm 2012 có nhiều điểm thay đổi do nước ta phảI thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan h*i hòa ASEAN (AHTN) 2012 v* mô tả mã hóa h*ng hóa phiên bản 2012 của Tổ chức Hải quan thế giới v* của các nước ASEAN. Vì v*y, Ch*nh phủ, các Bộ, ng*nh liên quan đã ban h*nh h*ng loạt văn bản quy định thủ tục v* hướng dẫn thực hiện mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi theo danh mục mặt h*ng chịu thuế.

Bộ T*i ch*nh đã ban h*nh các Thông tư về Danh mục h*ng hóa xuất khẩu – nh*p khẩu Việt Nam, Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi theo danh mục mặt h*ng chịu thuế, Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại h*ng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014, Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012-2014m, Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - H*n Quốc giai đoạn 2012-2014.

Đặc biệt, Bộ T*i ch*nh vừa mới ban h*nh
- Thông tư số 20/2012/TT-BTC ng*y 15/02/2012 về việc ban h*nh Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế to*n diện ASEAN-Nh*t Bản giai đoạn 2012-2015
- Thông tư số 21/2012/TT-BTC ng*y 15/02/2012 về việc ban h*nh Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nh*t Bản giai đoạn 2012-2015
- Thông tư số 44/2012/TT-BTC ng*y 16/3/2012 về việc ban h*nh Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014
- Thông tư số 45/2012/TT-BTC ng*y 16/ 03/2012 về việc ban h*nh Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại H*ng hoá ASEAN-ấn Độ giai đoạn 2012-2014.
Việc ban h*nh các văn bản nêu trên đã tạo ra sự thay đổi căn bản, đồng nhất các loại thuế theo danh mục h*ng hóa xuất khẩu - nh*p khẩu hiện h*nh, tạo điều kiện thu*n lợi cho các cá nhân, đơn vị xuất, nh*p khẩu v* cơ quan quản lý nh* nước.

Để giúp các cơ quan quản lý nh* nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân l*m công tác quản lý, điều h*nh sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực xuất - nh*p khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện h*nh đối với h*ng hoá xuất - nh*p khẩu, Nh* xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Biểu thuế nh*p khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Nh*t Bản, Việt Nam - Nh*t Bản, ASEAN-úc-Niu Di-lân, ASEAN-ấn Độ 2012”.