TRƯ?NG Đ?I H?C KINH DOANH VÀ CÔNG NGH? HÀ N?I <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhtaichinhnganh ang>
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Trường Đại học Kinh doanh v* Công nghệ H* Nội tuyển sinh hệ Đ*o tạo liên thông t? Trung c?p <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongtutrungcaplendhhkinhdoanhcongnghedot08201 2>, Cao đ?ng lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/lienthongtucaodanglendhaihockinhdoanhcongnghenam20 12> như sau:

1. NGÀNH ĐÀO T*O:
- K? Toán <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhketoan>
- Qu?n tr? kinh doanh <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-quan-tri-kinh-doanh/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhquantrikinhdo anh>
- T*i ch*nh ngân h*ng <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhtaichinhnganh ang>
- Công Ngh? thông tin <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhcongnghethong tin>
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung c?p <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongtutrungcaplendhhkinhdoanhcongnghedot08201 2>, Cao đ?ng Ch*nh Quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/lienthongtucaodanglendhaihockinhdoanhcongnghenam20 12>, T?i Ch?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongtrainghanhlendhaihockinhdoanhcongnghedot0 82012>, Ngh? <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghedot082 012>, H? đ*o t?o t? xa <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongtrainghanhlendhaihockinhdoanhcongnghedot0 82012>,Trái Ng*nh h?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongtrainghanhlendhaihockinhdoanhcongnghedot0 82012>…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên ĐH : thi Toán + Mác Lê nin + Chuyên Ng*nh
3.2 Hệ CĐ lên ĐH : thi Mác Lê nin + Chuyên Ng*nh
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Th* sinh thi TC lên ĐH: Thời gian đ*o tạo 2,5 năm
5.2 Th* sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian đ*o tạo 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Ch*nh Quy, bằng tốt nghiệp do Trư?ng Đ?i h?c Kinh Doanh v* Công Ngh? H* N?i <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhtaichinhnganh ang> cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO T*O:
Sau khi thi v* có kết quả trúng tuyển, học sinh đăng ký địa điểm học theo nguyện vọng Tại các cơ sở của Trư?ng Đ?i h?c Kinh Doanh v* Công ngh? H* N?i <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhtaichinhnganh ang>
7. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học liên thông nh* trường liên tục tiếp nh*n hồ sơ v*o các thời điểm khác nhau như sau:
Nh*n hồ sơ từ 07/2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghedot082 012>; Dự Kiến ôn t*p : 08/2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghedot082 012>; Dự kiến thi tuyển: 09/2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghedot082 012>
8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Qu*n Ba Đình)

Mobile: 0979586174
Yahoo: tuyensinhdaotao102
Liên hệ: Thầy Tùng - phụ trách
(gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn t*p v* dự thi)

Ghi chú: <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-quan-tri-kinh-doanh/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhquantrikinhdo anh>
- Thời gian học v*o các buổi tối trong tuần hoặc cuối tuần
- Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội l* 1 trong những đơn vị được tuyển sinh v* tổ chức đ*o tạo hệ liên thông Đại học Ch*nh Quy của Trường Đại học Điện Lực
Ngo*i ra, Th* sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của đơn vị tại trang web <http://www.facebook.com/tuthuchanoi>hay http://tuthuchanoi.tk

Từ Khóa: thi liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhcongnghethong tin>, h?c liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhcongnghethong tin>, liên thông đ?i h?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhtaichinhnganh ang>, liên thông k? toán <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhketoan>, liên thông ngh? <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongtrainghanhlendhaihockinhdoanhcongnghedot0 82012>

Các chương trình đ*o tạo liên thông khác:
- Liên thông Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhketoan>
- Liên thông Trung C?p lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongtutrungcaplendhhkinhdoanhcongnghedot08201 2>
- Liên thông Cao Đ?ng lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/lienthongtucaodanglendhaihockinhdoanhcongnghenam20 12>
- Liên thông B?ng Ngh? lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghedot082 012>
- Liên thông Trái Ng*nh lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012/lienthongtrainghanhlendhaihockinhdoanhcongnghedot0 82012>

Ngo*i ra còn một số chương trình xét tuy?n <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1> khác:

Xét tuyển cao đ?ng <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocdhienlucnghanhketoan-1> năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin/lienthonglendhhkinhdoanhcongnghenganhcongnghethong tin>