TRƯ?NG Đ?I H?C KINH DOANH VÀ CÔNG NGH? HÀ N?I <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>
THÔNG BÁO TUY?N SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/813/dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-nam-2012.aspx>
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Trư?ng Đ?i h?c Kinh doanh v* Công ngh? H* N?i <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/813/dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-nam-2012.aspx> tuy?n sinh <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/813/dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-nam-2012.aspx> h? Đ*o t?o <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/816/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-nam-2012.aspx> liên thông t? Trung c?p <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1951/814/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>, Cao đ?ng lên Đ?i h?c năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1949/815/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-102012.aspx> như sau: <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/816/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-nam-2012.aspx>

1. NGÀNH ĐÀO T*O:
- K? Toán <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1951/814/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>
- Qu?n tr? kinh doanh <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/756/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-quan-tri-kinh-doanh-nam-2012.aspx>
- T*i ch*nh ngân h*ng <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/816/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-nam-2012.aspx>
- Công Ngh? thông tin <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/817/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-dot-2012.aspx>
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung c?p <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1951/814/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>, Cao đ?ng Ch*nh Quy <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1949/815/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-102012.aspx>, T?i Ch?c <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/812/lien-thong-nghetai-chuctrai-nganh-len-dai-hoc-dot-102012.aspx>, Ngh? <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>, H? đ*o t?o t? xa <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1949/815/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-102012.aspx>,Trái Ng*nh h?c <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/810/lien-thong-trai-nganh-len-nganh-quan-tri-kinh-doanh-dot-092012.aspx>…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 H? TC lên ĐH <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1931/818/lien-thong-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx> : thi Toán + Mác Lê nin + Chuyên Ng*nh
3.2 H? CĐ lên ĐH <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1931/818/lien-thong-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx> : thi Mác Lê nin + Chuyên Ng*nh
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Th* sinh thi TC lên ĐH <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1951/814/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>: Thời gian đ*o tạo 2,5 năm
5.2 Th* sinh thi CĐ lên ĐH <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1949/815/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-102012.aspx>: Thời gian đ*o tạo 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Ch*nh Quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đ?i h?c Kinh Doanh vŕ Công Ngh? Hŕ N?i <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/812/lien-thong-nghetai-chuctrai-nganh-len-dai-hoc-dot-102012.aspx> cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO T*O:
Sau khi thi v* có kết quả trúng tuyển, học sinh đăng ký địa điểm học theo nguyện vọng Tại các cơ sở của Trường Đ?i h?c Kinh Doanh v* Công ngh? H* N?i <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/812/lien-thong-nghetai-chuctrai-nganh-len-dai-hoc-dot-102012.aspx>
7. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học liên thông nh* trường liên tục tiếp nh*n hồ sơ v*o các thời điểm khác nhau như sau:
Nh*n hồ sơ từ 07/2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/810/lien-thong-trai-nganh-len-nganh-quan-tri-kinh-doanh-dot-092012.aspx>; Dự Kiến ôn t*p : 08/2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/810/lien-thong-trai-nganh-len-nganh-quan-tri-kinh-doanh-dot-092012.aspx>; Dự kiến thi tuyển: 09/2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/810/lien-thong-trai-nganh-len-nganh-quan-tri-kinh-doanh-dot-092012.aspx>
8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Số 8/10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Qu*n Ba Đình)

Mobile: 0979586174
Yahoo: tuyensinhdaotao102
Liên hệ: Thầy Tùng - phụ trách
(gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn t*p v* dự thi)

Ghi chú: <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/812/lien-thong-nghetai-chuctrai-nganh-len-dai-hoc-dot-102012.aspx>
- Thời gian học v*o các buổi tối trong tuần hoặc cuối tuần
- Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội l* 1 trong những địa điểm được tuyển sinh v* tổ chức đ*o tạo hệ liên thông Đại học Ch*nh Quy của Trường Đại học Điện Lực
Ngo*i ra, Th* sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của đơn vị tại trang web http://www.facebook.com/tuthuchanoi <http://www.facebook.com/tuthuchanoi> hoặc
<http://daotaodaihoc.edu.vn/>

T? Khóa: <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1931/818/lien-thong-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx> thi liên thông <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/810/lien-thong-trai-nganh-len-nganh-quan-tri-kinh-doanh-dot-092012.aspx>, h?c liên thông <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>, liên thông đ?i h?c <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>, liên thông k? toán <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1951/814/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>, liên thông ngh? <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>

Các chương tŕnh <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1931/818/lien-thong-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx> đ*o t?o <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1931/818/lien-thong-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx> liên thông <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/816/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-nam-2012.aspx> khác: <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1931/818/lien-thong-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>
- Liên thông Đ?i h?c năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>
- Liên thông Trung C?p lên Đ?i h?c năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1951/814/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-nganh-ke-toan-nam-2012.aspx>
- Liên thông Cao Đ?ng lên Đ?i h?c năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1949/815/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-102012.aspx>
- Liên thông B?ng Ngh? lên Đ?i h?c năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1953/811/lien-thong-bang-nghe-len-dai-hoc-kinh-doanh-cong-nghe-nam-2012.aspx>
- Liên thông Trái Ng*nh lên Đ?i h?c năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1932/810/lien-thong-trai-nganh-len-nganh-quan-tri-kinh-doanh-dot-092012.aspx>

Ngo*i ra <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/817/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-dot-2012.aspx> còn m?t s? <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/817/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-dot-2012.aspx> chương tŕnh xét <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/817/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-dot-2012.aspx> tuy?n khác: <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1933/817/lien-thong-len-dai-hoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-dot-2012.aspx>

Xét tuy?n cao đ?ng năm 2012 <http://daotaodaihoc.edu.vn/news/1949/815/lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-102012.aspx>