Máy ?o huy?t áp c? tay
Model: HEM-6111
Hăng s?n xu?t: Omron
Xu?t x? hăng: Japan
N?i s?n xu?t: Nh?t B?n
??t tiêu chu?n: CE/ FDA / ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 650.000 VN?

Máy ?o huy?t áp c? tay HEM 6111 là ḍng máy m?i c?a Omron v?i kh? n?ng c?nh báo huy?t áp cao, giúp b?n yên tâm v?i nguy c? t?ng HA
Máy ?o huy?t áp c? tay Omron là s?n ph?m lư t??ng dành cho nh?ng ng??i luôn b?n r?n và ?i xa. B?n có th? ki?m tra huy?t áp nhanh chóng và ??n gi?n khi ?eo máy vào c? tay và ?n nút. Công ngh? t? ??ng s? giúp b?n nhanh chóng bi?t ???c ch? s? huy?t áp và nh?p tim c?a ḿnh. Hăy theo dơi huy?t áp th??ng xuyên, v́ t?ng huy?t áp là k? gi?t ng??i thâm l?ng.
Tính n?ng n?i b?t http://thietbiyte-eu.com/Product.aspx?url=ListProduct&Cat=49]máy ?o huy?t áp[/url]:
Báo khi huy?t áp cao trên 135 / 85 mmHg.
B? nh? l?u 30 k?t qu? ?o.
Hi?n th? huy?t áp t?i ?a, t?i thi?u và nh?p tim hi?n th? cùng lúc.
G?n và d? s? d?ng ? nhà, n?i làm vi?c và khi ?i du l?ch hay công tác.
Van x? áp su?t t? ??ng
Thông s? k? thu?t http://thietbiyte-eu.com/Product.aspx?url=ListProduct&Cat=49]máy ?o huy?t áp[/url]
Ph??ng pháp ?o: ?o dao ??ng.
Gi?i h?n ?o:
Huy?t áp: 0 t?i 299 mm Hg
Nh?p tim: 40 t?i 180 nh?p/phút.
?? chính xác:
Huy?t áp: ±3 mm Hg.
Nh?p tim: ±5%.
T? ??ng b?m và x? khí.
Pin: 2 pin AAA.
Tr?ng l??ng: 117g (không g?m pin).
Ph? ki?n kèm theo:
Túi ??ng.
H??ng d?n s? d?ng.
Pin.
Các ḍng máy ?o huy?t áp khác xin vui long xem t?i : http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...Product&Cat=49
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 27/08/2012