MU PH?C MA – L?c Ð?a Ma Qu?
(HTTP://MuPhucMa.NET)
[ CÔNG TY GI?I TRÍ ÐA PHUONG TI?N SS-GAMES ]
[66 Hùng Vuong –Ba Ðình – H* N?i ]
Các Game Th? thân m?n !
B?n l* m?t ngu?i di h?c , b?n l* m?t ngu?i di l*m , b?n có gia dình, b?n có dam mê Mu Online, b?n dang ki?m m?t game gì dó d? gi?i tr*. Nhung b?n không có nhi?u th?i gian d? có th? m?nh nhu ngu?i khác. V?i Mu Ph?c Ma b?n có th? v?a h?c v?a l*m v?a cham sóc gia dình nhung v?n có th? d?ng Top dó l* v?i GI?I H?N TOP ngay t? khi Open d?m b?o các b?n cho dù không nhi?u th?i gian, hay tham gia mu?n v*i ng*y v?n có th? dua TOP v* nhân v?t m?nh không thua kém ai.
Ð?c bi?t s? h? tr? member b?ng s? di?n tho?i nóng luôn luôn có GM tr?c. V* yahoo h? tr? 24/24THÔNG TIN SERVER:
Trang ch? : http://MuPhucMa.Net
• Version : Season Ex701
• Exp : 150%
• Drop : 30%
• C?u trúc Sever:
Sever Anh Hùng :
+ [Sub 1]: Giao D?ch || ?y Thác || Thùng Ð?||
+ [Sub 2]: Train ||
+ [Sub 3]: Train ||
+ [Sub 4]: Train Non PK ||
+ [Sub 5]: Công Th*nh Chi?n ||

Sever S? Ki?n
Sever Công Th*nh Chi?n H*ng Tu?n

BAN QU?N TR? CAM K?T
T? lòng dam mê game MU Online, v?i kinh nghi?m Qu?n l* v* kinh nghi?m game member chúng tôi dã cùng xây d?ng nên MU CNC 6. V?i phuong châm t?n t?i vì dam mê không vì l?i nhu?n.
- Duy trì lâu d*i cùng game th?.
- Nói không WEB SHOP.
- H? tr? nhi?t tình qua yahoo v* SMS ( SMS luôn liên l?c du?c 20/24).
- Ð?i ngu SMOD v* MOD thu?ng tr?c h? tr? trong game v* trên di?n d*n.
- Sever ?n d?nh - không lag - không hack - update.THAM GIA ÐUA TOP ALPHATEST
Rinh ngay qu* t? BQT
Sever m?i X2 Kinh Nghi?m , % Drop : 25/08/2012
• ÐUA TOP NGÀY
• ÐUA TOP TU?N
• ÐUA TOP 3 TU?N


CÁC CH?C NANG N?I B?T C?A WEBSITE:

1.Ch?c nang VIP: V?i ch?c nang n*y các b?n có th? d?i tên nhân v?t , d?i gi?i t*nh ngay trên web. V* hon th? khi b?n dang k?t ti?n m* không có gì d? mua s?m d? có ch?c nang Vay Gcoi H? Th?ng giúp b?n.
2.Event v* Nh?n thu?ng: Event cu?i tu?n , Event d?i zena. tha h? nh?n b,s ,gcoin m* không ph?i t?n ti?n.
3.Ch?c nang Su Ð? : Ð? t? c?a b?n có m?i thu?c t*nh gi?ng ý h?t nhu 1 Nhân V?t trong game (có tên, skill, có mana, life, level, max level, ....) B?n d?n d? t? b?n di luy?n, tang s?c m?nh, level .... choi nhu 1 NV bình thu?ng.
4.?y Thác Online - Offline : d*nh cho nh?ng ngu?i ko có nhi?u th?i gian c?y nhung v?n có th? theo kip dc top.
5.Nhi?m V? Tu?n ho*n: dây l* nhi?m v? giúp các b?n có th? ki?m chút *t Gcoi d? l*m v?n v* siêng nang có th? l*m gi*u t? nv n*y.

TÍNH NANG M?I VÀ H?P D?N C?A


H? th?ng b?n d? v* quái m?iH? TH?NG NHI?M V? M?I:
- ? phiên b?n SS5, ngu?i choi ch? có th? nh?n nhi?m v? t?i Linh H?n Thánh N? t? c?p 1 d?n c?p 260. Trong phiên b?n SS6 ngu?i choi có th? nh?n nhi?m v? ? b?t k? c?p d? n*o. T? 260 d?n 400 v* c? nh?ng nhân v?t c?p Master v?n có th? nh?n nhi?m v?. Nhi?m v? c*ng lên cao thì th? thách s? c*ng khó khan d?i v?i ngu?i choi.

- Ngo*i các nhi?m v? tru?c dây, thì t?i phiên b?n n*y du?c c?p nh?t v* b? xung v*o 2 h? th?ng nhi?m v? h? tr? tân th? v* Gens cùng v?i nhi?m v? tu?n ho*n (Custom Quest) ch?c ch?n s? mang l?i nhi?u món qu* quý giá, s?c chi?n d?u, ... khi h? th?ng nhi?m v? du?c ho*n th*nh.
Các s? ki?n l?n Mu t?ng t? ch?c

+ New Event : d?y d? các event c?a ss5 v* ss6

- Season 5 Event : Swamp of Peace Event,ImperialGuardian Event, DoubleGoer Event, ...
- Custom Event : BlueEvent, BossAttack, GreenEvent, , SkyEvent, HappyHourEvent, HitAndUpEvent, ...
- Common Event : H?n Nguyên Lâu, Huy?t Lâu, Qu?ng Tru?ng Qu?, Tháp Tinh Luy?n, Pháo Ð*i Sói, Công Th*nh Chi?n, B?ch Long Ði?n, Raklion Event, Boss Ho*ng Kim, Binh Ðo*n Phù Th?y, ...
M?i chi ti?t liên h? yahoo: gm_muphucma

KEYWORD:
MU PH?CMA.NET, Game Mu, Mu Online 2012, Mu moi ra, Mu hay nhat, mu choi lau dai, Mu season 6,Mu season 7, Mu Hot nhat, Mu vip, mu hot, mu vip nhat, mu online 2012, mu ss6, mu ss7, mu viet nam,muvn, mu moi ra thang 6, mu ra thang 7 , mu moi open thang 7, mu open thang 8 ,mu cong thanh chien , mu wing 4 , mu moi ra , mu moi nhat , mu 2012 ,