T?o d??ng năo ch?ng ??t qu? Ginkgo
Mă hàng : Gehirn Ginkgo
Hăng s?n xu?t: Bluebiotech
Xu?t x? hăng: German
N?i s?n xu?t: China.
Tiêu chu?n : FDA/(E ? GMP)
Giá bán; 240.000 vn?

Hiê?n nay ti?nh tra?ng tai biê?n ma?ch ma?u na?o, v?? ma?ch ma?u na?o, phi?nh ma?ch ma?u na?o.. v??i nh??ng hâ?u qua? râ?t n??ng nê? cho ng???i bê?nh nh? liê?t ca? ng???i, liê?t n??a ng???i.., biê?n ch??ng thâ?n kinh, nga?y mô?t nhiê?u, ???t biê?t ?? l??a tuô?i trung niên va? ng???i gia?, do hê?t hô?ng ma?ch ma?u ?? phâ?n na?o bô? bi? suy yê?u, s?? a?nh h???ng cu?a khi? hâ?u, môi tr???ng la?m viê?c không ????c trong la?nh.., ?ê? pho?ng ?ô?t quy? ca?ch tô?t nhâ?t la? la?m t?ng kha? n?ng miê?n di?ch, s??c chi?u ???ng cu?a ma?ch ma?u na?o bô? b??ng viê?c bô? xung nh??ng châ?t co? ta?c du?ng ti?ch c??c, mang ti?nh pho?ng vê? va? miê?n di?ch cao v??i c?n bê?nh ????c coi la? qua?i a?c na?y.
??C TÍNH S?N PH?M :
Ha?ng d???c phâ?m ha?ng ?â?u thê? gi?? Bluebiotech ?a? cho ra ???i sa?n phâ?m ? Th??c phâ?m ch??c n?ng D??ng năo - Gehirn Ginkgo?
T?ng c??ng, c?i thi?n tu?n hoàn năo, tu?n hoàn máu ngo?i vi, giúp khôi ph?c trí nh?, t?t cho b?nh nhân Alzheimer, h? tr? ?i?u tr? b?nh kh?p kh?nh cách h?i ( ?i cà nh?c, ?au chân do t?c ??ng m?ch chân, ngo?i vi -Intermittent Claudication ) ?i l?i d? dàng h?n.
Cho nh?ng ng??i b? ch?ng ù tai, h?i ch?ng ?au b?ng kinh c?a ph? n? (Premenstrual Syndrome, PMS ), lo âu, b?n ch?n.
Giúp nâng cao s?c ?? kháng cho c? th?, làm ch?m quá tŕnh lăo hoá, pho?ng bê?nh tai biê?n ma?ch ma?u na?o, giu?p ng???i gia? minh mâ?n h?n. B? sung vitamin và khoáng ch?t cho c? th?.
H??ng d?n s? d?ng :
S? d?ng th??ng xuyên hàng ngày : S? d?ng 1 viên / ngày, v?i m?t c?c n??c v?a ??;
Trong tr??ng h?p h? tr? ?i?u tr? b?nh nên dùng 2 viên/ngày.
Thành ph?n ho?t ch?t trong 2 viên nang:
V?i m?t công th?c bao g?m các ho?t ch?t b? d??ng cho năo và các ch?t ch?ng lăo hóa ??c bi?t là ch?ng lăo hóa năo và t? bào th?n kinh.
-B?t b?ch qu? Ginkgo Biloba : 210 mg
-Lethicin ( t? ??u nành ) : 160 mg
- B?t t?o xo?n : 320 mg
-Vitamin B1 : 6 mg
- Vitamin B2 : 3 mg
- Vitamin B6 : 6 mg
- Vitamin B12 : 2 mcg
- Vitamin E : 20 mg
- Folate : 400 mcg.
Chú ư : Th?c ph?m này không ph?i là thu?c, Không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.
B?o qu?n :
- B?o qu?n n?i khô ráo, ít ánh sang, nhi?t ?? d??i 25 ??.
- Luôn ?óng n?p th?t ch?t sau khi l?y ra s? d?ng.
Xu?t x?: S?n ph?m có th??ng hi?u Dr Peter Hartig c?a công ty Bluebiotech CHLB ??c
và ???c s?n xu?t t?i cty Blubiotech ( Yen ?ài ) Trung Qu?c ( ??u t? NN t?i TQ )
Các thông tin khác:
- S?n ph?m Gehir Ginkgo - B?ch qu? d??ng năo ???c tin dùng t?i EU. B?n có th? tham kh?o t?i www.drpeterhartig.de và là m?t trong nh?ng s?n ph?m bestseller trên kênh TV Hse24.de.
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Ms.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 17/08/2012