Bán chung cu N05 Tr?n Duy Hung-Q.C?u Gi?y Bán chung cu n05 Hoàng D?o Thúy- khu DTM Trung Ḥa Nhân Chính,Q.C?u Gi?y.HN DT: 181m2, thi?t k? 4PN,3WC,pḥng khách l?n,b?pTrung Ḥa Nhân Chính CHCC N05 Tôi c?n bán g?p . Nhà m?i, dă s?a ch?a r?t d?p hi?n d?i, "sàn g?, tr?n th?ch cao,DH.". V? trí t?ng d?p,hu?ng DN,nh́n xu?ng dài phun nu?c. ( d? án N05 nam trong qu?n th? DTM Trung Ḥa Nhân chính, trên m?t du?ng Hoàng D?o thúy & Nguy?n Th? Th?p, cách Lê Van Luong 150m,Tr?n Duy Hung 300m). Là noi t?p trung các ngành d?ch v? & các VP Cty l?n + thêm g?n các tru?ng h?c ch?t lu?ng nhu: Amtesdam. G?n trung tâm thuong m?i, siêu th? BigC, ch?, công viên. Do nhu c?u công vi?c c?a gia d́nh Tôi ph?i chuy?n noi ?, c?n bán v?i giá h?p lư nh?t. Giá c? th?a thu?n v?i ai có nhu c?u th?c ( Mi?n trung gian). M?i chi ti?t liên h?. Chính ch? Tel: 0989 178 486