ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI NHẤTĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012

PHẦN XÂY DỰNGĐịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng l* định mức kinh tế - kỹ thu*t thể hiện mức hao ph* về v*t liệu, lao động v* máy thi công để ho*n th*nh một đơn vị khối lượng công tác xây dựng… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao ph* cần thiết do yêu cầu kỹ thu*t v* tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thu*t).

Định mức dự toán được l*p trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thu*t về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ng*nh xây dựng; trang thiết bị kỹ thu*t, biện pháp thi công v* những tiến bộ khoa học kỹ thu*t trong xây dựng (các v*t liệu mới, thiết bị v* công nghệ thi công tiên tiến…). Định mức dự toán (Phần xây dựng) được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng v* được mã hóa thống nhất các nội dung của mức hao ph* v*t liệu, mức hao ph* lao động, mức hao ph* máy thi công.

Nhằm giúp các nh* đầu tư xây dựng kịp thời điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ng*y 26-12-2011 s*a đổi bổ sung Quyết định số 1776/BXD-VP ng*y 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. Nh* xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

“ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN XÂY DỰNG”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần ch*nh sau:

Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Phần II. Công tác đ*o, đắp đất, đá, cát

Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Phần IV. Công tác l*m đ*ường

Phần V. Công tác xây gạch đá

Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ

Phần VII. Công tác sản xuất v* lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Phần X. Công tác l*m mái, l*m trần v* các công tác ho*n thiện khác

Phần XI. Các công tác khác