Máy ?o huy?t áp b?p tay BM 20 adapter ?i kèm
Model: BM 20
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: CHLB ??c
N?i s?n xu?t: Germany
Giá bán: 1.450.000 VN?
B?o hành: 24 tháng

Cho k?t qu? chính xác nh? máy ?o huy?t áp thu? ngân trong b?nh vi?n, ???c ng??i tiêu dùng ph?n h?i là chính xác , d? s? d?ng, ti?t ki?m pin, k?t qu? chính xác ??i v?i c? b?nh nhân b? m? máu.
- ??c bi?t có adapter ?i kèm, c?m ?i?n ?o huy?t áp, không c?n pin
??C TÍNH S?N PH?M :
Nh?ng ng??i b? b?nh m? máu hay b? s? v?a ??ng m?ch nên dùng máy ?o huy?t áp b?p tay th́ m?i chu?n v́, khi b? s? v?a ??ng m?ch th́ thành m?ch c?a ḿnh b? h?p l?i, làm cho l??ng máu không ???c l?u thông tu?n hoàn,v́ v?y ?o ? b?p tay r?t chính xác
- V?i công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, s?n ph?m ???c trang b? nh?ng sensor c?m bi?n v?i ?? chính xác tuy?t ??i, b? vi s? lư v?i công ngh? t?i tân, t?o ra s?n ph?m Beurer BM 20 hoàn h?o, cho k?t qu? ?o huy?t áp chính xác nh? ?o v?i huy?t áp th?y ngân truy?n th?ng. (dùng ???c cho b?nh nhân máu nhi?m m?, x? v?a ??ng m?ch).
- V? trí ?o huy?t áp: b?p tay
- ?o huy?t áp t?i ?a (tâm thu), ?o huy?t áp t?i thi?u (tâm tr??ng)
- ?o nh?p tim
- C?nh báo nh?p tim b?t th??ng
- T? ??ng b?m khí ??y ṿng bít
- Cho k?t qu? sau 15s v?i nh?ng l?n th? ?úng quy tŕnh thành công.
- Màn h́nh hi?n th? c?c l?n (big size) , c? ch? l?n, rơ ràng
- C?nh báo huy?t áp b?t th??ng theo v?ch m?u.
- B? nh? dành cho 2 ng??i, lên ??n 120 k?t qua ?o cùng ngày, gi? ?o.
- Pin AAA 4x1.5v dung l??ng cao
- S? l?n ?o 300 l?n (tích ki?m n?ng l??ng theo tiêu chu?n Châu Âu)
- Có tín hi?u báo khi c?n thay pin.
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: thietbiyte-eu.com
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 18/06/2012