Máy ?i?u tr? b?nh kh?p ? Gout
Model: Beam940
Hăng s?n xu?t: Biolight
Xu?t x? hăng: Israel
N?i s?n xu?t: Israel
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Các báo cáo lâm sàng và th?c nghi?m cho th?y ph??ng pháp ?i?u tr? b?ng ánh sáng có hi?u qu? tích c?c trong vi?c ch?a tr? các ch?ng ?au nh?c và th?p kh?p. BioBeam 940 ho?t ??ng theo c? ch? s? d?ng lu?ng ánh sáng có b??c sóng th?p và h?p 940nm c?a ḍng ?i?n quang ph?.
??C TÍNH S?N PH?M :

Trong khi nh?ng ph??ng pháp tr? kh?p b?ng ánh sáng thông th??ng r?t t?n kém và yêu c?u chu?n ?oán y khoa th́ ?u ?i?m c?a BioBeam 940 là g?n nh?, d? mang theo, d? s? d?ng và r?t thích h?p ?? s? d?ng trong gia ?́nh. Ngoài ra, thay v́ ?ng d?ng tia sáng t?p trung nh? các lo?i máy thông th??ng khác, BioBeam 940 ?ng d?ng tia sáng phân tán, t?o s? an toàn tuy?t ??i khi ?i?u tr? t?i nhà. BioBeam 940 nh? m?t li?u pháp h? tr? tr? b?nh hi?u qu? không gây ?au ??n, nóng và c?m giác khó ch?u cho ng??i dùng.
?i?u tr?:
* Viêm kh?p măn tính.
* Thoái hoá s?n ? x??ng bánh chè.
* ?au dây ch?ng kinh niên.
* ?au nh?c kinh niên.
* Các b?nh v? kh?p: viêm kh?p, ho?t ??ng b? h?n ch?, ?au l?ng, ?
??c tính k? thu?t:
* B??c sóng 940nm.
* ?i?m soi c?a chùm ánh sáng 2cm²
* B??c sóng liên t?c (CW): công su?t t?i ?i?m 25 mw.
* B??c sóng tác ??ng theo nh?p: công su?t cao nh?t t?p trung t?i ?i?m 75mw.
* T?n s?: 100Hz.
* T? l? công su?t: 10%.
* Công su?t trung b́nh: 7.5mw.
* ?i?n áp yêu c?u: ?i?n áp vào 120V ? 240 AC, t?n s? 50-60Hz.
B?o hành: 12 tháng
Giá bán: 2.500.000 vn?

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web:thietbiyte-eu.com
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 18/06/2012