Máy massage ṭan thân MG80 ch?m sóc c? th? b?n
Model: MG80
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: Germany
N?i s?n xu?t: CHLB ??c
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Giá bán: 1.600.000
B?o hành: 24 tháng
??c tính s?n ph?m:
V?i 2 ??u mát xa công su?t l?n, k?t h?p v?i ?èn h?ng ngo?i, d? dàng ?i?u ch?nh t?c ?? và c??ng ?? mát xa, c?u t?o ?u vi?t ?em l?i k?t qu? mát xa t?t nh?t cho b?n. Ngoài ra máy c̣n có hai b? ??u mát xa ?i kèm phù h?p v?i các vùng khác nhau c?a c? th?. S?n ph?m c?a hăng Beurer
Beurer MG80 ???c thi?t k? thông minh: V?i hai ??u rung song song. Beurer MG80 v?i nh?ng tính n?ng và ?u ?i?m v??t tr?i, chuyên dùng Massage cho c? th?, massage l?ng, ?ùi, massage toàn thân xua tan m?t m?i, t?o c?m giác th? thái
- Vibrationsmassage Rung ??ng massage, ??m, bóp v?i các ??u t??ng thích
- ?èn h?ng ngo?i hi?u ?ng nhi?t, tr? li?u, gi?m ?au, t?o c?m giác th? thái
- Thi?t k? hi?n ??i, ?i?u ch?nh tùy theo yêu c?u c?a ng??i dùng
- S? d?ng: D? dàng và ??n gi?n ??n
- Công su?t: 60 Watt
Máy bao g?m:
- ?óng h?p theo tiêu chu?n
- Thân máy chính
- 4 ??u massag chuyên d?ng ?i kèm
- Catalo nguyên b?n ti?ng n??c ngoài
- H??ng d?n s? d?ng b?ng ti?ng Vi?t
--------------------------------------------------------------------------------------------
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 16/06/2012