Nhi?t ?m k? ?i?n t? Tanitan TT 532

Model: TT 532
Hăng s?n xu?t: Tanita
Xu?t x? hăng: Japan
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 12 tháng
Giá bán: 520.000 vn?
( Hàng n?i ??a Nh?t)
??C TÍNH S?N PH?M :
V?i công ngh? c?m bi?n h?ng ngo?i, ?o nhi?t ?? và ?? ?m v?i ?? chính xác r?t cao, S?n ph?m theo dơi nhi?t ??, ?? ?m, ??ng h? dùng trong gia ?́nh, giúp ki?m soát t?t nhi?t ?? và ?? ?m trong gia ?́nh, pḥng tránh b?nh v? ???ng hô h?p, s?n ph?m ??c bi?t thích h?p và c?n thi?t v?i gia ?́nh có tr? nh? và ng??i b?nh v? ???ng hô h?p.
- ??ng h? ?i?n t? hi?n th? th?i gian v?i ??i chính xác cao
- Màn h́nh LCD l?n có ?èn
- Hi?n th? nhi?t ?? và các tr?ng thái th?i ti?t
- Sai s? nhi?t ?? t?i ?a 0.10 C
- Hi?n th? ?? ?m t? 10 ? 99 %
- Sai s? v? ?? ?m t?i ?a 1%
- Ngu?n: pin AAA 1.5v x 4
- Kích th??c máy: 33x75x88mm
- Tr?ng l??ng không pin: 113g

H??ng Vi?t Chuyên cung c?p thi?t b? y t? gia ?́nh nh?p kh?u t? Châu Âu : Máy ?o ???ng huy?t , huy?t áp các lo?i , s?n ph?m - thi?t b? ch?m sóc s?c kh?e , thi?t b? làm ??p, th?c ph?m ch?c n?ng, ?
Chi ti?t xin vui ḷng truy c?p website: thietbiyte-eu.com
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: thietbiyte-eu.com
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 16/06/2012